Bestemmingsplanprocedure tijdelijk stilgelegd

Reactie aan alle indieners van zienswijzen op het bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix over het tijdelijk stilleggen van de bestemmingsplanprocedure: Brief van de projectmanager van Singelgrachtgarage Marnix aan indieners zienswijze Singelgracht

Zie ook het artikel in Het Parool: Bouw Singelgrachtgarage op de tocht

Verwijzingen

1. Plannen singelgrachtgarage tussen 2e Hugo de Grootstraat en Marnixplein – Alle documentatie van de Gemeente

2. Voor diegene die willen weten hoe je een concept bestemmingsplan kunt aanvechten, zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/vraag-en-antwoord/wat-is-een-bestemmingsplan-en-wanneer-kan-ik-bezwaar-maken-tegen-een-bestemmingsplan.html

 

OPROEP SINGELGRACHTGARAGE MAANDAG 2 SEPTEMBER 2013

OPROEP SINGELGRACHTGARAGE MAANDAG 2 SEPTEMBER

Het seizoen is weer begonnen!

Maandag 2 september 2013 worden wij verwacht in het Marnixbad om kwart voor zeven.

Waarom?

Vanaf dat moment is de uitvoerende fase van de garage een feit. Een fase waarin wij zeer alert moeten zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwkundige en juridische kwesties, funderingsonderzoek, afhandeling van schade, bescherming bomen, beperking bouwplaats, en de formatie van een groep bewoners die meedenkt over de plaatsing van luchtschachten, design entree van garage in FHP etc.

Kom met velen en neem je buren mee.

Dat de politiek voor de bouw van de Marnixgarage heeft gestemd, kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnen doen, is de ambtenaren vanaf het eerste moment volgen en duidelijk maken dat zij geen vrij spel hebben.

Datum: maandag 2 september

Locatie: Het Marnixbad,
Tijd: 18.45 tot 20.00 uur.

Bijlage: PDF  – Amendement en moties Singelgrachtgarage 26 feb 2013 – pag 7 heeft niet met de Singelgrachtgarage te maken

amendement en moties Singelgrachtgarage 26 feb 2013

Inspraak mobiliteitsaanpak Amsterdam

Gebruik onderstaande tekst om zo spoedig mogelijk uw eigen zienswijze te mailen. Maandag 21 januari is de laatste dag dat dat kan.
Stuur uw zienswijze per e-mail naar inspraak@ivv.amsterdam.nl onder vermelding van “Inspraak Mobiliteitsaanpak Amsterdam”.
Zie: http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/mobiliteitsaanpak/mobiliteitsaanpak/


Amsterdam datum 20-01-2013

 AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING

Aan: Het dagelijks bestuur van Amsterdam

t.a.v. portefeuillehouder Wiebes

p/a inspraak@ivv.amsterdam.nl

Betreft: Zienswijze MobiliteitsAanpak Amsterdam

Ondergetekende,

Achternaam, Voornaam (vul in)
Geboren op (vul in)
Wonende (vul in)
Postcode, Plaats (vul in)

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen bouw van de parkeergarage Singelgracht, zoals verwoord in de MAA.

De eigen auto in Amsterdam is qua gebruik en efficiëntie over zijn hoogtepunt heen.

Geachte heer Wiebes,

Met toenemend leesplezier heb ik kennis genomen van uw Mobiliteitsaanpak Amsterdam (MAA). De MAA is realistisch, fris en bouwt niet (alleen maar) voort op eerdere aannames, maar kijkt naar de resultaten van recent en relevant onderzoek en maakt trends duidelijk met cijfers. U onderzoekt de ontwikkelingen in de mobiliteit (zoals de explosie van scootergebruik) en u kijkt hoe de overheid daarbij kan stimuleren, bijsturen en terugdringen. Daarbij heeft u de intentie om het eigen beleid voortdurend te monitoren om te kunnen inhaken op economische, politieke en sociale ontwikkelingen.

Atypisch voor de kwaliteit van de MAA vind ik het handhaven van de plannen voor de bouw van twee onderwater parkeergarages (in de Boerenwetering en in de Singelgracht). De tijd dat er enorme investeringen (60+ miljoen!) werden gedaan ten behoeve van de auto is voorbij. Het op die wijze faciliteren van autoBEZIT is een idee uit de vorige eeuw, dat niet past in het huidig bestel. Bovendien zijn dergelijke grootschalige parkeergarages een peperdure verplaatsing van het probleem. Niet alleen de autobezitter gaat meer betalen voor een parkeerplaats, de hele gemeenschap betaalt mee. De cijfers tonen nu al aan dat bewonersgarages tot in lengte van jaren onrendabel zijn.

Om die reden maak ik bezwaar tegen de voorgenomen bouw van de parkeergarages Boerenwetering en Singelgracht. In dit bezwaarschrift stel ik dat het niet het juiste moment is om een dergelijk infrastructureel project te starten. Wacht er in ieder geval mee totdat duidelijk is dat het niet anders kan.

Autogebruik niet in overeenstemming met autobezit

Zoals u in de MAA constateert, is het autoGEBRUIK binnen de stad verminderd. Het autoBEZIT is niet langer in overeenstemming met het autoGEBRUIK. Slechts een deel van de bewoners gebruikt de eigen auto intensief, bijvoorbeeld voor woon- werkverkeer. Veel auto’s (ook de mijne) staan een groot deel van de week stil. Diverse mensen in mijn omgeving twijfelen steeds meer over het ‘houden van de auto’.

Autodelen is in opkomst. Vanwege het zuinig omgaan met de openbare ruimte is dat een trend die de overheid moet stimuleren! Autobezitters moeten wel worden verleid om de eigen auto op te geven. Het zou een groter publiek aanspreken als het aanbod van auto’s gevarieerder zou zijn; met name in het hogere segment. Niet in iedereen wil gezien worden in een koekblik, vol met reclame voor de aanbieder.

De verleiding kan beginnen bij nieuwe buurtbewoners. Een rekensom leert dat er bijvoorbeeld in onze wijk, de Frederik Hendrik en Hugo de Grootbuurt, per maand een natuurlijk verloop is van 14 parkeervergunningen (99 wachtenden, wachttijd 7 maanden). Als we 440 wachtenden in de komende 32 maanden als alternatief voor een parkeervergunning een ‘autodeel voucher’ van €15.000 aanbieden en tegelijkertijd 40 extra autodeelauto’s plaatsen, zouden we zomaar 400 lege parkeerplaatsen kunnen creëren. Exact hetzelfde resultaat dat het Stadsdeel wil bereiken met de bouw van de Singelgrachtgarage.

Dit zou Stadsdeel West € 6,6 miljoen kosten; een fractie van geplande beginkosten van de parkeergarage (en dan hebben we het nog niet over de   € 400.000 per jaar bespaarde exploitatiekosten). Deze rekensom zouden we ook voor Stadsdeel Centrum kunnen maken …..

Kortom! Benut de komende jaren de parkeercapaciteit in bestaande (gemeentelijke en commerciële) garages, stimuleer autodelen en monitor ontwikkelingen die van invloed zijn op de mobiliteit. En tolereer vooral geen geldverslindende onomkeerbare ingrepen in het stadslandschap, die later overbodig blijken te zijn.

(vul in naam en adres)

Item op AT5 – Bewoners boos over komst megagarage

Een van de vele boze bewoners, Arie VanStaveren, die net als wij tegen de komst van de Singelgrachtgarage is, heeft contact opgenomen met AT5. Hierop heeft AT5 een interview met hem gehad, welke vandaag om 17.00 uitgezonden is en op de website van AT5 staat. Wethouder Dirk de Jager komt ook kort in beeld.

Bekijk het interview op de AT5 website.

 

KOMT ALLEN! Laatste kans in Centrum, vanavond, 4 september, 19.45 uur!

Dag allen,

Hier wat praktische informatie.

Alle gemeentelijke documenten over de Singelgrachtgarage staan sinds mei 2010 op de website van stadsdeel West.

Alle raadsleden en woordvoerders kun je via de website van de stadsdelen vinden onder bestuur en organisatie en dan stadsdeelraad aanklikken. De rest wijst zich vanzelf:

Vanavond, 4 september vergadert de commissie Openbare Ruimte (dus niet de hele raad) op het stadshuis in kamer 0239

1. Inloop: vanaf 19:45 uur is er gelegenheid voor insprekers en geïnteresseerde burgers/ondernemers, ambtenaren, leden van het dagelijks bestuur en commissieleden om informeel met elkaar van gedachten te wisselen totdat om 20:00 uur de vergadering begint.

2. De vergadering start om 20.00 uur. Tot 20.45 uur is er gelegenheid tot inspreken. De commissie trekt maximaal 45 minuten uit voor insprekers. In ieder geval hebben 3 buurtbewoners zich opgegeven om in te spreken.

3. Vanaf 20.45 uur tot 21.15 uur vergadert de commissie in het openbaar over het Kredietbesluit.

4. Besloten gedeelte: de commissie vergadert besloten van 23.15 uur tot 23:45 uur. De gehele agenda is in te zien op de website van stadsdeel Centrum.

Kom met zoveel mogelijk mensen om 19.45 uur naar de inloop
en het vervolg van de vergadering tot 21.15 uur

Groet,
Paula Leideritz

Aanvullende bezwaren en argumenten

Bekijk het nieuw geplaatste document “Aanvullende argumenten Singelgrachtgarage” op de pagina De bezwaren. Hierin lees je aanvullende bezwaren en argumenten vanuit de VVS met grondige onderbouwing.