OPROEP SINGELGRACHTGARAGE MAANDAG 2 SEPTEMBER 2013

OPROEP SINGELGRACHTGARAGE MAANDAG 2 SEPTEMBER

Het seizoen is weer begonnen!

Maandag 2 september 2013 worden wij verwacht in het Marnixbad om kwart voor zeven.

Waarom?

Vanaf dat moment is de uitvoerende fase van de garage een feit. Een fase waarin wij zeer alert moeten zijn. Bijvoorbeeld op het gebied van bouwkundige en juridische kwesties, funderingsonderzoek, afhandeling van schade, bescherming bomen, beperking bouwplaats, en de formatie van een groep bewoners die meedenkt over de plaatsing van luchtschachten, design entree van garage in FHP etc.

Kom met velen en neem je buren mee.

Dat de politiek voor de bouw van de Marnixgarage heeft gestemd, kunnen we niet veranderen. Wat we wel kunnen doen, is de ambtenaren vanaf het eerste moment volgen en duidelijk maken dat zij geen vrij spel hebben.

Datum: maandag 2 september

Locatie: Het Marnixbad,
Tijd: 18.45 tot 20.00 uur.

Bijlage: PDF  – Amendement en moties Singelgrachtgarage 26 feb 2013 – pag 7 heeft niet met de Singelgrachtgarage te maken

amendement en moties Singelgrachtgarage 26 feb 2013

Bouw Singelgrachtgarage loopt weer vertraging op!

De deelraad van Stadsdeel West heeft dinsdagavond 26 maart jongstleden ingestemd met het kredietbesluit voor de Singelgrachtgarage Marnix. Groen Links en PvdA in stadsdeel West hebben het besluit doorgedrukt met slechts 1 stem verschil.

Maar komt de garage er dan ook …?

Inmiddels is bekend geworden dat in plaats van 2015, de garage pas in 2018 of zelfs in 2019 gereed zal zijn. Zodra we meer horen zullen we er op deze website over berichten.Iedereen moet er voor zorgen dat de bouw nog meer vertraging oploopt. Bijvoorbeeld door bezwaarschriften in te dienen tegen wijziging van het bestemmingsplan. Wij houden u op de hoogte van de verdere ontwikkelingen

DE EINDBESLISING VALT IN STADSDEEL WEST – 26 februari

Kredietbesluit singelgracht

Zal de Raad ja of nee besluiten en onder welke voorwaarden? Gaat er hoofdelijk gestemd worden of toch niet? Het blijft tot het laatste moment spannend!

Wees er bij en kom met velen!

We willen deze avond nog luid en duidelijk vanaf de publieke tribune laten zien dat we nog steeds TEGEN de bouw van de parkeergarage zijn. 
Kom ook en draag zwarte kleding, of neem bijvoorbeeld zwarte ballonnen, rouwbanden en zwarte borden mee. We hebben in de afgelopen vier jaar met zijn allen talloze argumenten en alternatieven naar voren gebracht, waar nooit serieus naar geluisterd is. We dragen symbolisch de inspraakdemocratie ten grave en gaan overigens ook na een ‘ja’ besluit DOOR MET VERZET (zie onder andere het artikel over de start van de WOB procedure hieronder).

De vergadering begint om 19.30 uur en duurt tot 20.30 uur. In dat uur worden ook nog andere (kleine) zaken besloten.

Plaats:

Stadsdeelkantoor Bos en Lommerweg 250

Bereikbaar:

  • Op de fiets nog geen zeven minuten vanaf het Frederik Hendrikplantsoen.
  • Bus 21, tramlijn 7 en 14 stoppen vlak voor de deur van het stadsdeelkantoor.
  • En er is een ondergrondse, praktisch lege (!) parkeergarage vlak naast het stadsdeel kantoor.

WOB-procedure gestart!

Vandaag, 22 februari, is onderstaande brief door de VVS naar het Dagelijks Bestuur van West gestuurd. In de brief spreekt de VVS het Dagelijks bestuur aan op het voornemen van Het Bestuur om komende dinsdag 26 februari, bepaalde informatie en (financiële) stukken als geheim te verklaren tot ná oplevering en financiële afronding van de Singelgrachtgarage Marnix. Volgens de VVS is deze werkwijze in strijd met de WOB – De Wet openbaarheid van bestuur – en moet Het Bestuur direct openheid van zaken geven!

Lees hier de brief van de voorzitter van de VVS aan Het Dagelijks Bestuur van West.

(Politieke) Hoogmoed rond de Singelgracht

Parool, 29 januari 2013

Hoogmoed rond de Singelgracht - artikel Parool 29 januari 2013Onder de titel “Hoogmoed rond de Singelgracht” is een artikel van Paula Leideritz – voorzitter van de VVS – in het Parool verschenen. In dit artikel stelt ze de (politieke) hoogmoed rond de besluitvorming van de Singelgrachtgarage aan de kaak. Klik op de afbeelding om het artikel in PDF te lezen.

29 januari 2013 – Kre­diet­be­sluit Sin­gel­gracht­ga­ra­ge Mar­nix

Op 29 januari 2013 wordt het Kredietbesluit Singelgrachtgarage Marnix genomen tegelijk in West EN in stadsdeel Centrum.

In Stadsdeel WEST – Stadsdeelkantoor Bos en Lommerplein 250 – Raadszaal
Op de Politieke Avond van 29 januari 2013 staat op de agenda:
20:30 – 21:15    Kredietbesluit Singelgrachtgarage Marnix
(tevens geheime bijlagen dus besloten gedeelte is mogelijk)
zie
http://west.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=80

en in Stadsdeel CENTRUM – Raadszaal – kamer 1101
21:40 – 22:00    Singelgrachtgarage Marnix
zie
http://www.bestuur.centrum.amsterdam.nl/smartsite.shtml?id=28480&ch=DEF

Inspraak mobiliteitsaanpak Amsterdam

Gebruik onderstaande tekst om zo spoedig mogelijk uw eigen zienswijze te mailen. Maandag 21 januari is de laatste dag dat dat kan.
Stuur uw zienswijze per e-mail naar inspraak@ivv.amsterdam.nl onder vermelding van “Inspraak Mobiliteitsaanpak Amsterdam”.
Zie: http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/mobiliteitsaanpak/mobiliteitsaanpak/


Amsterdam datum 20-01-2013

 AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING

Aan: Het dagelijks bestuur van Amsterdam

t.a.v. portefeuillehouder Wiebes

p/a inspraak@ivv.amsterdam.nl

Betreft: Zienswijze MobiliteitsAanpak Amsterdam

Ondergetekende,

Achternaam, Voornaam (vul in)
Geboren op (vul in)
Wonende (vul in)
Postcode, Plaats (vul in)

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen bouw van de parkeergarage Singelgracht, zoals verwoord in de MAA.

De eigen auto in Amsterdam is qua gebruik en efficiëntie over zijn hoogtepunt heen.

Geachte heer Wiebes,

Met toenemend leesplezier heb ik kennis genomen van uw Mobiliteitsaanpak Amsterdam (MAA). De MAA is realistisch, fris en bouwt niet (alleen maar) voort op eerdere aannames, maar kijkt naar de resultaten van recent en relevant onderzoek en maakt trends duidelijk met cijfers. U onderzoekt de ontwikkelingen in de mobiliteit (zoals de explosie van scootergebruik) en u kijkt hoe de overheid daarbij kan stimuleren, bijsturen en terugdringen. Daarbij heeft u de intentie om het eigen beleid voortdurend te monitoren om te kunnen inhaken op economische, politieke en sociale ontwikkelingen.

Atypisch voor de kwaliteit van de MAA vind ik het handhaven van de plannen voor de bouw van twee onderwater parkeergarages (in de Boerenwetering en in de Singelgracht). De tijd dat er enorme investeringen (60+ miljoen!) werden gedaan ten behoeve van de auto is voorbij. Het op die wijze faciliteren van autoBEZIT is een idee uit de vorige eeuw, dat niet past in het huidig bestel. Bovendien zijn dergelijke grootschalige parkeergarages een peperdure verplaatsing van het probleem. Niet alleen de autobezitter gaat meer betalen voor een parkeerplaats, de hele gemeenschap betaalt mee. De cijfers tonen nu al aan dat bewonersgarages tot in lengte van jaren onrendabel zijn.

Om die reden maak ik bezwaar tegen de voorgenomen bouw van de parkeergarages Boerenwetering en Singelgracht. In dit bezwaarschrift stel ik dat het niet het juiste moment is om een dergelijk infrastructureel project te starten. Wacht er in ieder geval mee totdat duidelijk is dat het niet anders kan.

Autogebruik niet in overeenstemming met autobezit

Zoals u in de MAA constateert, is het autoGEBRUIK binnen de stad verminderd. Het autoBEZIT is niet langer in overeenstemming met het autoGEBRUIK. Slechts een deel van de bewoners gebruikt de eigen auto intensief, bijvoorbeeld voor woon- werkverkeer. Veel auto’s (ook de mijne) staan een groot deel van de week stil. Diverse mensen in mijn omgeving twijfelen steeds meer over het ‘houden van de auto’.

Autodelen is in opkomst. Vanwege het zuinig omgaan met de openbare ruimte is dat een trend die de overheid moet stimuleren! Autobezitters moeten wel worden verleid om de eigen auto op te geven. Het zou een groter publiek aanspreken als het aanbod van auto’s gevarieerder zou zijn; met name in het hogere segment. Niet in iedereen wil gezien worden in een koekblik, vol met reclame voor de aanbieder.

De verleiding kan beginnen bij nieuwe buurtbewoners. Een rekensom leert dat er bijvoorbeeld in onze wijk, de Frederik Hendrik en Hugo de Grootbuurt, per maand een natuurlijk verloop is van 14 parkeervergunningen (99 wachtenden, wachttijd 7 maanden). Als we 440 wachtenden in de komende 32 maanden als alternatief voor een parkeervergunning een ‘autodeel voucher’ van €15.000 aanbieden en tegelijkertijd 40 extra autodeelauto’s plaatsen, zouden we zomaar 400 lege parkeerplaatsen kunnen creëren. Exact hetzelfde resultaat dat het Stadsdeel wil bereiken met de bouw van de Singelgrachtgarage.

Dit zou Stadsdeel West € 6,6 miljoen kosten; een fractie van geplande beginkosten van de parkeergarage (en dan hebben we het nog niet over de   € 400.000 per jaar bespaarde exploitatiekosten). Deze rekensom zouden we ook voor Stadsdeel Centrum kunnen maken …..

Kortom! Benut de komende jaren de parkeercapaciteit in bestaande (gemeentelijke en commerciële) garages, stimuleer autodelen en monitor ontwikkelingen die van invloed zijn op de mobiliteit. En tolereer vooral geen geldverslindende onomkeerbare ingrepen in het stadslandschap, die later overbodig blijken te zijn.

(vul in naam en adres)

Auto steeds minder populair onder jongeren
Door: Sander Heijne − 24/11/12, 09:29

Jongeren rijden steeds minder auto. Door de opkomst van internet en de toenemende verstedelijking verliest de auto zijn aantrekkingskracht op met name jonge mannen. Het totaal aantal kilometers dat Nederlandse automobilisten afleggen neemt nog wel licht toe. Die stijging komt geheel op het conto van veertigplussers.

Dit blijkt uit de Mobiliteitsbalans 2012 van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid. ‘Deze trend is al enige jaren geleden gesignaleerd in Duitsland en de Verenigde Staten en nu dus ook in Nederland’, zegt hoogleraar Transport en Infrastructuur Ben Immers die het onderzoek volgende week in Parijs presenteert tijdens een internationaal forum over mobiliteit.

In de hele westerse wereld laten jongeren de auto vaker staan. De daling van het autogebruik door jongeren was niet voorspeld door de gangbare verkeersmodellen. Die gingen, en gaan, er vooralsnog vanuit dat de huidige generatie jongeren afhankelijk van inkomen en opleidingsniveau, hetzelfde rijgedrag zou vertonen als hun vaders en grootvaders.

Lees meer op de site van de Volkskrant:
Auto-steeds-minder-populair-onder-jongeren

Dag vrienden,

Het kan u niet ontgaan zijn dat het speelveld van de VVS opnieuw vergroot is. Was het eerst het referendum dat verplaats werd van het kleine Westerpark naar 4 stadsdelen. De Singelgrachtgarage Marnix is nu niet meer een project van stadsdeel West, maar maakt een geïntegreerd onderdeel uit van een totaal visie en programma van de Gemeente Amsterdam met als motor wethouder Wiebes (VVD)

Het Mobiliteitsplan Amsterdam (MAA) is een overkoepelend beleidsstuk van de Gemeente Amsterdam die de samenhang tussen deelonderwerpen van de stad laat zien. Achtergrond van dit beleidsplan is de groei van Amsterdam als metropoolregio met meer bewoners, meer bezoekers, meer toerisme en dus meer mobiliteit..
De Gemeente wil via het mobiliteitsbeleid de stad aantrekkelijker maken met een mooiere openbare ruimte voor de voetganger, meer ruimte voor de fiets en een beter en sneller openbaar vervoer. De openbare ruimte, de luchtkwaliteit en de parkeerdruk worden aangepakt via het Parkeerplan Amsterdam.

Er ligt een deelplan klaar voor omvangrijke investeringen in fietsparkeerplekken en – brede fietspaden (meerjarenjarenplan fiets). De nota regionaal OV als impuls voor de Metropoolregio Amsterdam beschrijft de stroomlijning en uitbreiding van het openbaar vervoer. De publieksversie van het Parkeerplan Amsterdam hebben jullie vorige keer ontvangen.

Via bijvoorbeeld inspraakprocedures wil het stadsbestuur weten wat u belangrijk vindt, wat anders zou moeten en hoe we uiteindelijk het beste ons gezamenlijke doel kunnen bereiken: Amsterdam ook in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar houden, aldus Wiebes.

De Mobiliteitsaanpak Amsterdam (MAA) is vastgesteld door het college van B en W en wordt vanaf 27 november vrijgegeven voor inspraak.
De informatiebijeenkomst vindt plaats in de Bazel, Vijzelstraat 32 en duurt van 18.00 tot 21.00 uur. U kunt de MAA hier downloaden.
U kunt zich hieronder aanmelden voor de informatiebijeenkomst Mobiliteitsaanpak op 27 november a.s. via dit aanmeldingsformulier


Dirk de Jager en stadsdeel West

25 september ging het kredietbesluit Singelgrachtgarage niet door. Op vragen van de VVD naar een nieuwe planning heeft de portefeuillehouder geantwoord. De brief staat op onze website.

Inzet was een extra check van het parkeerfonds West en de meerjaren ontwikkeling hiervan.

Half november zou deze check klaar moeten zijn. Eind november zou het DB over de uitkomsten kunnen spreken en vervolgens komt een en ander begin december in de raadsvergadering. De raadsvergadering daarna kan besloten worden over het kredietbesluit.

De VVS volgt de ontwikkelingen op de voet, maar we hebben nog niets gehoord van het resultaat. Wel hebben we de politieke avonden West op 4 en 11 december ingeboekt, maar of het dan besproken wordt blijkt niet uit de agenda’s ( te vinden via http://west.notudoc.nl/cgi-bin/calendar.cgi)

Al het leeswerk bij elkaar:
inspraaknotitie_parkeerverordening_nov2012.pdf
vaststellingnotafiets.pdf
notamobiliteitsaanpak.pdf
ov-visie2010-2030.pdf
29102012_nvu-vijzelgrachtgarage-c19_vastgesteld_door_db_16_oktober_2012_docx.pdf
technischetoelichtingparkeerplan.pdf

Antwoorden Dirk de Jager op VVD vragen

In bijgaande PDF kunnen jullie de antwoorden van de verantwoordelijk wethouder Dirk de Jager lezen op de vragen die de VVD fractie heeft gesteld naar aanleiding van het uitstel op het kredietbesluit.

Naast vragen over de redenen van uitsetel en de ontwikkelingen, geeft de heer De Jager ook een nieuwe planning door, waarbij hij de volgende planning aangeeft:

  • 15 november – afronding nieuwe financiële check.
  • Eind november – het Dagelijks Bestuur bespreekt de uitkomsten van de check.
  • Begin december – de raad bespreekt de uitkomsten van de check.
  • Eerst volgende raadsvergadering wordt het kredietbesluit aan de raad voorgelegd – er zijn nog Politieke Avonden op dinsdag 4 en 11 december!

Lees in dit PDF-document alle VVD vragen en de antwoorden van Dirk de Jager.