Bouw van de Singelgrachtgarage is voor 3 maanden stilgelegd

Op 23 september 2014 hebben de portefeuillehouders Verkeer en Parkeren van Centrum en West in de bestuurscommissies ieder afzonderlijk een gemeenschappelijke verklaring afgelegd.

Er is namelijk een dekkingsprobleem voor de financiering van verschillende projecten in Amsterdam die uit het parkeerfonds betaald worden of zouden worden.

Er doet zich een aantal problemen voor die voor ons gunstig uitpakken:

1. Centrale stad werkt toch centralistischer dan men dacht, ook als het gaat om de parkeerfondsgelden van de stadsdelen.
2. In het coalitieakkoord van Centrale Stad is afgesproken dat de parkeertarieven ‘maar’ met maximaal 25% verhoogd mogen worden. In januari 2014 had Centrale Stad het nog goed gevonden dat de parkeertarieven in West en Oud-West met 75% gefaseerd mochten stijgen. Dat is nu dus van de baan.
3. De opbrengsten van deze parktariefverhoging ( € 6 miljoen) vloeien naar de algemene dienst.
4. Bovendien heeft het coalitieakkoord van Centrale Stad ertoe geleid dat er uit het parkeerfonds ook andere zaken gefinancierd kunnen worden zoals bouwstimulering, groengelden, wijkaanpak en leefbaarheid. De stadsdelen dragen voor de helft mee aan de reserveringen voor deze programma’s.

Al eerder heeft stadsdeel West in een brief aandacht geschonken aan de mogelijke financiële risico’s voor de bouw van de garage. In de herhaling: niet of wel verhoging van de parkeertarieven, afromen of andere verdeling van de parkeergelden tussen stad en stadsdelen en het verrekenen van het BTW tarief. Tenminste twee van de drie risico’s zijn dus nu werkelijkheid geworden. De parkeertarieven stijgen niet genoeg en de komende tariefverhoging gaat naar andere goede dingen zoals Fenna Ulicki, portefeuillehouder parkeren West, gisteravond meedeelde.

Er is dus een dekkingsprobleem en ze weten niet hoe ze de puzzel moeten oplossen.

Bekijk deze video voor de mededeling van portefeuillehouder West Fenna Ulicki. – Minuut 8.45 tot minuut 13.15.

Bekijk deze video voor mededeling portefeuillehouder Centrum Jeanine van Pinxteren. – Minuut 23.05 tot 27e minuut.

Door deze besluiten van Centrale Stad worden meerdere projecten geraakt waaronder de Rode Loper en herinrichting Leidseplein. Wethouder Pieter Litjens ( Verkeer en Vervoer) van Centrale stad denkt 3 maanden nodig te hebben om te komen tot een lijst van projecten die niet door kunnen gaan vanwege deze afspraken uit het coalitieakkoord.

Alle onderwerpen over de Singelgracht die op 7 oktober gepland stonden, zijn daarom geskipt. Op de agenda staat nu onder andere de harmonisatie van parkeertarieven.

De voorbereidingen van de bouw zoals het funderingsonderzoek van de panden in de 50 meter zone en het opstellen van het schadeprotocol gaan gewoon door. De aanbesteding- en wijziging bestemmingsplanprocedure zijn voorlopig stilgelegd.

Hopelijk tot Sint-Juttemus.

Paula Leideritz
Anne Eijsten
Henriette Penris
Peter Denissen

Leerling Cartesius onderzoekt voor- en nadelen van Singelgrachtgarage

Singelgrachtgarage Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=zfbOMKgYP0I

Dit is een filmpje van “C.J.M.” waarin de voor -en nadelen worden besproken over de bouw van de Singelgrachtgarage. De Singelgrachtgarage is een ondergrondse garage die zal worden gebouwd op de Singelgracht, de gracht tussen de Nassaukade en de Marnixkade. De bouw zal 3 jaar lang voor overlast zorgen, zeker voor de middelbare school het Cartesius Lyceum. In dit filmpje worden er drie mensen geïnterviewd: Dirk de Jager, die jaren lang betrokken was bij de voorbereidingen van de garage, Paula Leideritz, voorzitter van de Vrienden Van de Singelgracht en dus tegen de garage is en Annette Sloan, de directrice van het Cartesius Lyceum.

Wijziging bestemmingsplan. Zienswijzen en beroep.

Wijziging bestemmingsplan. Zienswijzen en beroep.

Het is van het grootste belang dat zoveel mogelijk buurtbewoners voor 1 april 2014 een zienswijze insturen. Zienswijzen kunnen leiden tot wijzigingen van het bestemmingsplan.

Na eventuele wijzigingen en vaststelling van het bestemmingsplan door de Gemeenteraad, ligt het bestemmingsplan weer ter inzage en kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Als u geen zienswijze ingeleverd hebt, kunt u niet naar de rechter om bezwaar te maken tegen de bouw en heeft u juridisch geen poot om op te staan.

Wat moet er in mijn zienswijze staan?
Alle stukken over het bestemmingsplan staan op de site http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-amsterdam/parkeergarages/singelgrachtgarage/nieuws/ontwerp/
De toelichting (document 3) is min of meer een samenvatting van alle bijlagen en onderzoeksrapporten die ook op deze website staan.

U kunt misschien niet alles lezen, Wij raden u aan een onderwerp te kiezen dat u na aan het hart ligt bijvoorbeeld: nut en noodzaak van de garage, de kap van bomen, de enige in- en uitgang in het FH-plantsoen, de entreehuisjes op de kade (ipv ondergronds), zicht op water dat verdwijnt, geen mogelijkheid om fiets te stallen, de luchtkwaliteit, nooit geluisterd naar onze bezwaren (geen draagvlak) etc.

De zienswijze moet in ieder geval bevatten:
– De naam en het adres van de indiener of indienende groep,
– De datum,
– Een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht,
– De inhoudelijke argumenten van de zienswijze, dus waar je voor of juist tegen bent in het ontwerp bestemmingsplan en waarom.

Gezamenlijke zienswijze indienen?
Het heeft weinig zin een standaard zienswijze, ondertekend door veel mensen, in te dienen, zoals bij een ondertekende petitie. Wanneer iedereen namelijk dezelfde zienswijze inlevert wordt er toch maar één keer naar de inhoud gekeken. Zijn de zienswijzen verschillend van opzet en inhoud, dan zal de Gemeente elke zienswijze afzonderlijk moeten lezen en beantwoorden. Het is dus belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen zienswijzen indient. Hoe meer mensen reageren, hoe beter.

Adres Zienswijze
Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden naar Stadsdeel West, t.a.v. afdeling Ruimtelijke ordening en grondzaken, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, telefoon 020 2531 336.

Komt allen op donderdag 20 februari!

Kom alsjeblieft donderdag 20 februari naar zwembad het Marnix, naar de vergadering van de “inspraakavond” entreehuizen. Waarom?

  • De 7 entreehuizen worden 6x3x4 meter (l x b x h).
  • Bij elk entreehuis komt plek voor +/- 30 fietsen.
  • De teller van het totaal aantal bomen dat moet sneuvelen staat nu al op 23.

Wat betekent dat de wandelboulevard vol komt te staan met metershoge entreehuizen en tientallen fietsen buiten de rekken.

WAT ONS IS TOEGEZEGD STAAT OP LOSSE SCHROEVEN!

WAAROM GEEN TRAPPEN, ZOALS BIJ DE METRO IN PARIJS?

WAAROM GEEN ONDERGRONDSE FIETSPLEKKEN?

Of jullie potten en pannen meenemen, daar gaan we niet over. Maar wij EISEN nu ruimte om mee te beslissen over het stadsbeeld waar wij de komende decennia tegen aan moeten kijken.

KOMT ALLEN!!!

Donderdag 20 februari 2014

19.00 Inloop, start 19.30-21.30 uur

Plaats:            Het Marnix, Chamu-zaal Amsterdam

Lees de schriftelijke vragen van het PvdA raadslid West naar aanleiding van de informatieavond entreehuisjes van 10 februari 2014.

Doneer en help de Stichting te vechten tegen de Singelgrachtgarage

De Stichting Vrienden van de Singelgracht vecht al jaren tegen de bouw van de megalomane Singelgrachtgarage. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden, maar er zijn nu eenmaal kosten verbonden aan het voeren van actie. Hiervoor hebben wij dringend geld nodig. Daarom vragen wij jullie een donatie te doen op onderstaand rekeningnummer:

Rekening:  NL85 INGB 0006 3013 56
Stichting Vrienden van de Singelgracht
p/a Nassaukade 74
1052 CS Amsterdam

Mocht je hierover nog vragen hebben, neem dan contact met ons op, vrienden.singelgracht@gmail.com.

VVS verzoekt stadsdeelraden en Centrale Stad om goede financiële regeling funderingsherstel

Vandaag heeft Stichting Vrienden van de Singelgracht een brief verstuurd naar de stadsdeelraden van West en Centrum en naar de Centrale Stad. In deze brief verzoekt de Stichting Vrienden van de Singelgracht de politiek met klem om een besluit te nemen over een financiële compensatieregeling ten behoeve van de eigenaren van de panden die vallen binnen de invloedssfeer van dit project en waarvan de fundering hersteld moet worden.

De stichting doet in de brief een aantal voorstellen om te komen tot een goede regeling voor die eigenaren van panden waarbij de fundering een slechte score krijgt na de metingen en welke hersteld moeten zijn vóórdat de bouw van start gaat – als deze van start gaat…

Lees de brief met voorstellen van de stichting Vrienden van de Singelgracht voor een goede financiële regeling.

Geen communicatie, geen informatie, geen participatie!

Maandag 11 november hebben enkele bewoners vanuit Stichting Vrienden Van de Singelgracht een zeer kritische brief gestuurd naar portefeuillehouder, Dirk de Jager (Stadsdeel West) en de huidige projectmanager van het project, Marian Hogezand.

Aanleiding voor het sturen van de brief is de uitnodigingsbrief van de gemeente voor de informatieavond “Plan van aanpak bouwkundige opname en monitoring projectgebied Singelgrachtgarage Marnix”, op woensdag 13 november en donderdag 14 november.  In kritische bewoordingen stelt de stichting dat de gemeente ernstig tekortschiet in het beantwoorden van eerder gestelde vragen en het verschaffen van juiste en volledige informatie aan de betrokken bewoners – “Tot op heden kunnen wij niet anders zeggen dan dat de voorbereidingen voor de aanbesteding te haastig en ronduit slordig worden uitgevoerd; dat de kwaliteit van de communicatie met de bewoners volstrekt onvoldoende is; dat zelfs het laagste participatieniveau (informeren) voor het projectteam kennelijk te hoog is gegrepen…”. De gemeente lijkt doof te zijn voor bezwaren, alternatieven en vragen van bewoners – “Tot op heden heeft niemand op ook maar één van die vele vragen een antwoord mogen ontvangen.”.

Lees de gehele brief: Geen communicatie, geen informatie, geen participatie!

Wij hopen jullie op woensdag 13 november en/of donderdag 14 november te zien.

 

Oproep Dinsdag 5 november – vergadering van de Stadsdeelraad West

Behandeling van de Singelgrachtgarage in Stadsdeelraad West

21:30 Stadsdeelraadkantoor West – Bos en Lommerplein 250

Brief aan de raadsleden West

27 oktober 2013 – Brief aan de raadsleden West met het verzoek om initiatieven te ontplooien.

LS, Bij de behandeling van het kredietbesluit Singelgrachtgarage Marnix op 26 maart jl zijn door
de raadsleden in vergadering bijeen, een amendement en een viertal moties aangenomen.
Het amendement van de SP gaat over de mogelijkheid dat bewoners ondersteuning krijgen
van een expert om de causaliteit van hun claim te kunnen onderbouwen.
Lees verder >

Verwijzingen

1. Plannen singelgrachtgarage tussen 2e Hugo de Grootstraat en Marnixplein – Alle documentatie van de Gemeente

2. Voor diegene die willen weten hoe je een concept bestemmingsplan kunt aanvechten, zie http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ordening-en-gebiedsontwikkeling/vraag-en-antwoord/wat-is-een-bestemmingsplan-en-wanneer-kan-ik-bezwaar-maken-tegen-een-bestemmingsplan.html