‘Burgemeester betwijfelt nut Singelgrachtgarage’

We citeren de Westkrant: ‘Burgemeester betwijfelt nut Singelgrachtgarage’ (14-02-2015)

De brief die leden van de VVS aan de burgemeester heeft overhandigd2015-10-Brief van der Laan7

Onduidelijkheden over financieringen Singelgrachtgarage

Op woensdag 10 december vond in de raadsvergadering van de commissie Wonen een heftige discussie plaats tussen wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen – SP) en de woordvoerders van PvdA, CDA en GroenLinks. Aanleiding was de voordracht voor de collegevergadering van 18 december om niet € 20 miljoen uit het mobiliteitsfonds te halen voor wijkverbetering en –vernieuwing, maar € 16 miljoen. Dat was tot ieders verrassing en verbijstering in de commissie opeens toereikend. Volgens de toelichting van Laurens Ivens zou op die manier voor het Mobiliteitsfonds een sluitende meerjarenbegroting mogelijk zijn.

In een een artikel in Het Parool van 11 december (PDF) wordt gesuggereerd dat er speculaties in de politieke wandelgangen rondgaan, dat wethouder Pieter Litjens  (Verkeer & Vervoer – waaronder de parkeergarages vallen – VVD) deze € 4 miljoen nodig heeft om de financiering van de Singelgrachtgarage mogelijk te maken. Wethouders Ivens en Litjens zijn gevraagd voor de gemeenteraadsvergadering van volgende week, om met een onderbouwde toelichting te komen op deze verandering in de reeds aangenomen begrotingen.

Op 14 december is onderstaande reactie van de SP gekomen op de vraag vanuit de Vrienden van de Singelgracht:

Geachte vrienden van de Singelgracht,

De suggestie van Het Parool dat vier van de twintig miljoen van de wijkaanpak van onze wethouder Laurens Ivens worden overgeheveld naar het mobiliteitsfonds om de Singelgrachtgarage mogelijk te maken is een verzinsel. De vier miljoen is nodig voor de Spaarndammertunnel. De SP is en blijft tegenstander van aanleg van de garage. Er zijn geen deals over gesloten, niet bij de coalitie-onderhandelingen en ook niet erna. Eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat dit niet betekent dat wij aanleg van de garage zonder meer kunnen tegenhouden, maar wij blijven ons daarvoor inzetten.

Vriendelijke groeten,

Daniël Peters
Fractievoorzitter SP Amsterdam

De SP is dus nog steeds tegen de bouw van de Singelgrachtgarage, net als wij.

Bestemmingsplanprocedure tijdelijk stilgelegd

Reactie aan alle indieners van zienswijzen op het bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix over het tijdelijk stilleggen van de bestemmingsplanprocedure: Brief van de projectmanager van Singelgrachtgarage Marnix aan indieners zienswijze Singelgracht

Zie ook het artikel in Het Parool: Bouw Singelgrachtgarage op de tocht

Bouw van de Singelgrachtgarage is voor 3 maanden stilgelegd

Op 23 september 2014 hebben de portefeuillehouders Verkeer en Parkeren van Centrum en West in de bestuurscommissies ieder afzonderlijk een gemeenschappelijke verklaring afgelegd.

Er is namelijk een dekkingsprobleem voor de financiering van verschillende projecten in Amsterdam die uit het parkeerfonds betaald worden of zouden worden.

Er doet zich een aantal problemen voor die voor ons gunstig uitpakken:

1. Centrale stad werkt toch centralistischer dan men dacht, ook als het gaat om de parkeerfondsgelden van de stadsdelen.
2. In het coalitieakkoord van Centrale Stad is afgesproken dat de parkeertarieven ‘maar’ met maximaal 25% verhoogd mogen worden. In januari 2014 had Centrale Stad het nog goed gevonden dat de parkeertarieven in West en Oud-West met 75% gefaseerd mochten stijgen. Dat is nu dus van de baan.
3. De opbrengsten van deze parktariefverhoging ( € 6 miljoen) vloeien naar de algemene dienst.
4. Bovendien heeft het coalitieakkoord van Centrale Stad ertoe geleid dat er uit het parkeerfonds ook andere zaken gefinancierd kunnen worden zoals bouwstimulering, groengelden, wijkaanpak en leefbaarheid. De stadsdelen dragen voor de helft mee aan de reserveringen voor deze programma’s.

Al eerder heeft stadsdeel West in een brief aandacht geschonken aan de mogelijke financiële risico’s voor de bouw van de garage. In de herhaling: niet of wel verhoging van de parkeertarieven, afromen of andere verdeling van de parkeergelden tussen stad en stadsdelen en het verrekenen van het BTW tarief. Tenminste twee van de drie risico’s zijn dus nu werkelijkheid geworden. De parkeertarieven stijgen niet genoeg en de komende tariefverhoging gaat naar andere goede dingen zoals Fenna Ulicki, portefeuillehouder parkeren West, gisteravond meedeelde.

Er is dus een dekkingsprobleem en ze weten niet hoe ze de puzzel moeten oplossen.

Bekijk deze video voor de mededeling van portefeuillehouder West Fenna Ulicki. – Minuut 8.45 tot minuut 13.15.

Bekijk deze video voor mededeling portefeuillehouder Centrum Jeanine van Pinxteren. – Minuut 23.05 tot 27e minuut.

Door deze besluiten van Centrale Stad worden meerdere projecten geraakt waaronder de Rode Loper en herinrichting Leidseplein. Wethouder Pieter Litjens ( Verkeer en Vervoer) van Centrale stad denkt 3 maanden nodig te hebben om te komen tot een lijst van projecten die niet door kunnen gaan vanwege deze afspraken uit het coalitieakkoord.

Alle onderwerpen over de Singelgracht die op 7 oktober gepland stonden, zijn daarom geskipt. Op de agenda staat nu onder andere de harmonisatie van parkeertarieven.

De voorbereidingen van de bouw zoals het funderingsonderzoek van de panden in de 50 meter zone en het opstellen van het schadeprotocol gaan gewoon door. De aanbesteding- en wijziging bestemmingsplanprocedure zijn voorlopig stilgelegd.

Hopelijk tot Sint-Juttemus.

Paula Leideritz
Anne Eijsten
Henriette Penris
Peter Denissen

Leerling Cartesius onderzoekt voor- en nadelen van Singelgrachtgarage

Singelgrachtgarage Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=zfbOMKgYP0I

Dit is een filmpje van “C.J.M.” waarin de voor -en nadelen worden besproken over de bouw van de Singelgrachtgarage. De Singelgrachtgarage is een ondergrondse garage die zal worden gebouwd op de Singelgracht, de gracht tussen de Nassaukade en de Marnixkade. De bouw zal 3 jaar lang voor overlast zorgen, zeker voor de middelbare school het Cartesius Lyceum. In dit filmpje worden er drie mensen geïnterviewd: Dirk de Jager, die jaren lang betrokken was bij de voorbereidingen van de garage, Paula Leideritz, voorzitter van de Vrienden Van de Singelgracht en dus tegen de garage is en Annette Sloan, de directrice van het Cartesius Lyceum.

Wijziging bestemmingsplan. Zienswijzen en beroep.

Wijziging bestemmingsplan. Zienswijzen en beroep.

Het is van het grootste belang dat zoveel mogelijk buurtbewoners voor 1 april 2014 een zienswijze insturen. Zienswijzen kunnen leiden tot wijzigingen van het bestemmingsplan.

Na eventuele wijzigingen en vaststelling van het bestemmingsplan door de Gemeenteraad, ligt het bestemmingsplan weer ter inzage en kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Als u geen zienswijze ingeleverd hebt, kunt u niet naar de rechter om bezwaar te maken tegen de bouw en heeft u juridisch geen poot om op te staan.

Wat moet er in mijn zienswijze staan?
Alle stukken over het bestemmingsplan staan op de site http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-amsterdam/parkeergarages/singelgrachtgarage/nieuws/ontwerp/
De toelichting (document 3) is min of meer een samenvatting van alle bijlagen en onderzoeksrapporten die ook op deze website staan.

U kunt misschien niet alles lezen, Wij raden u aan een onderwerp te kiezen dat u na aan het hart ligt bijvoorbeeld: nut en noodzaak van de garage, de kap van bomen, de enige in- en uitgang in het FH-plantsoen, de entreehuisjes op de kade (ipv ondergronds), zicht op water dat verdwijnt, geen mogelijkheid om fiets te stallen, de luchtkwaliteit, nooit geluisterd naar onze bezwaren (geen draagvlak) etc.

De zienswijze moet in ieder geval bevatten:
– De naam en het adres van de indiener of indienende groep,
– De datum,
– Een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht,
– De inhoudelijke argumenten van de zienswijze, dus waar je voor of juist tegen bent in het ontwerp bestemmingsplan en waarom.

Gezamenlijke zienswijze indienen?
Het heeft weinig zin een standaard zienswijze, ondertekend door veel mensen, in te dienen, zoals bij een ondertekende petitie. Wanneer iedereen namelijk dezelfde zienswijze inlevert wordt er toch maar één keer naar de inhoud gekeken. Zijn de zienswijzen verschillend van opzet en inhoud, dan zal de Gemeente elke zienswijze afzonderlijk moeten lezen en beantwoorden. Het is dus belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen zienswijzen indient. Hoe meer mensen reageren, hoe beter.

Adres Zienswijze
Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden naar Stadsdeel West, t.a.v. afdeling Ruimtelijke ordening en grondzaken, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, telefoon 020 2531 336.

Komt allen op donderdag 20 februari!

Kom alsjeblieft donderdag 20 februari naar zwembad het Marnix, naar de vergadering van de “inspraakavond” entreehuizen. Waarom?

  • De 7 entreehuizen worden 6x3x4 meter (l x b x h).
  • Bij elk entreehuis komt plek voor +/- 30 fietsen.
  • De teller van het totaal aantal bomen dat moet sneuvelen staat nu al op 23.

Wat betekent dat de wandelboulevard vol komt te staan met metershoge entreehuizen en tientallen fietsen buiten de rekken.

WAT ONS IS TOEGEZEGD STAAT OP LOSSE SCHROEVEN!

WAAROM GEEN TRAPPEN, ZOALS BIJ DE METRO IN PARIJS?

WAAROM GEEN ONDERGRONDSE FIETSPLEKKEN?

Of jullie potten en pannen meenemen, daar gaan we niet over. Maar wij EISEN nu ruimte om mee te beslissen over het stadsbeeld waar wij de komende decennia tegen aan moeten kijken.

KOMT ALLEN!!!

Donderdag 20 februari 2014

19.00 Inloop, start 19.30-21.30 uur

Plaats:            Het Marnix, Chamu-zaal Amsterdam

Lees de schriftelijke vragen van het PvdA raadslid West naar aanleiding van de informatieavond entreehuisjes van 10 februari 2014.