Autoluw NU!

Mei 2020

Ook de Vrienden van de Singelgracht steunen Autoluw NU!

De kraan moet dicht; Agenda Autoluw kan beter en sneller.

We willen een leefbare stad met minder verkeer, meer veiligheid en schone lucht.

Vijftig organisaties (en iedere dag meer!) steunen minstens de volgende drie algemene uitgangspunten:

 • 30km/u op zoveel mogelijk wegen en straten in Amsterdam
 • Bestemmingsverkeer; het ontmoedigen de stad in te rijden
 • P+R, als alternatief voor automobilisten die over willen of moeten stappen op een ander vervoermiddel.

TEKEN DE PETITIE!

https://autoluwnu.petities.nl/

Overal in Amsterdam binnen de ring 30 km en ruim baan voor de fiets! Dat willen de Alliantie Amsterdammers voor Autoluw.Nu! en de Fietsersbond Amsterdam. Zeker in coronatijd moeten voetgangers en fietsers meer ruimte krijgen. Om hierop te wijzen fietsen wij al twee weken als fietssliert door de stad.

Fietssliert 30 mei 2020

Zaterdag 30 mei 2020 vanaf 11:00 uur fietsen we in een uurtje naar de Dam: om 30 km te eisen en ruimte genoeg voor voetganger en fiets.

P E R S B E R I C H T – 21 september 2017

P E R S B E R I C H T – 

VRIENDEN VAN DE SINGELGRACHT

Amsterdam 21 september 2017

GroenLinks Amsterdam is volstrekt ongeloofwaardig!

Ouderwetse megagarage in centrum Amsterdam door steun van GroenLinks. GroenLinks Amsterdam dat zijn groene profiel uitvent met nota’s als Amsterdam aan onze voeten, ruimte voor voetgangers, dat in het conceptverkiezingsplan stelt dat ‘het tijdperk van de auto en de fossiele energie voorbij is en we duurzaam willen leven’ (1), helpt volgende week D66 en VVD in de raad aan een meerderheid voor de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor 800 fossiele auto’s in het Centrum van Amsterdam.

Plek: Onder de Singelgracht tussen Raampoort en Zaagpoort met een in- en uitrit in de ‘parel’, het groene Frederik Hendrikplantsoen.

Kosten: 80 miljoen euro bouwkosten, € 100.000 per auto, en gedurende vele jaren exploitatieverliezen van 6 miljoen per jaar (2).
De plannen voor de Singelgrachtgarages dateren van vóór 2005 toen de verwachting was dat

het autobezit en autogebruik de komende jaren zal blijven stijgen en dat de vraag naar parkeergarages navenant zal toenemen (3).

De VVD van stadsdeel Centrum en GroenLinks van stadsdeel West werken sinds 2006 innig samen aan de uitwerking van Singelgrachtgarage Marnix. Na het opheffen van de stadsdelen in 2014 ligt het besluit nu voor aan de gemeenteraad.

Als de Singelgrachtgarage Marnix klaar is – verwachting 2022/23 – zijn we een kleine 20 jaar verder en zijn de tijden ingrijpend veranderd. Het gemiddelde autobezit daalde (met name onder jongeren) even als het autogebruik in Amsterdam. (4)

Ter voorbereiding van het besluit tot realisatie van garage – a.s. Raadsvergadering van 27 en 28 september- hebben de politieke partijen afgelopen twee weken gediscussieerd.

De VVD wil -zoals altijd – meer ruimte voor auto’s, GroenLinks hoopt op een mooie openbare ruimte. Zij vinden 800 auto’s van de straat dan een een opsteker.

Potentiële GroenLinks stemmers hoorden hoe GroenLinks raadsleden zich nog steeds in allerlei bochten wringen om het volgende te realiseren:

 • GroenLinks faciliteert anno 2017 met meer dan 100 miljoen euro de bouw van een ondergrondse parkeergarage voor fossiele auto’s.
 • GroenLinks voegt extra parkeerplekken toe door in te stemmen met de uitvoering van dit onderdeel van het Parkeerplan Amsterdam van 2012 (5).
 • GroenLinks compenseert met de bouw van deze garage – zeven jaar na dato – alsnog 172 parkeerplekken die sinds juli 2010 in de Jordaan en Frederik Hendrikbuurt zijn opgeheven (6). Een vurige wens van de VVD.
 • GroenLinks stemt in met een toename van het zoekverkeer in een 19e -eeuwse buurt door de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse van dit project gewoon te negeren (7).
 • GroenLinks heeft geen bezwaar gemaakt tegen het dubbelgebruik van de garage. Plekken van bewoners die overdag leeg staan, mogen overdag gebruikt worden door bezoekers.
 • GroenLinks accepteert dat tenminste 5 monumentale en beeldbepalende bomen gekapt worden om de in- en uitrit in het Frederik Hendrikplantsoen te kunnen aanleggen. Dit plantsoen is de plek waar leerlingen van het Cartesius Lyceum hun pauzes doorbrengen (600 leerlingen) en bewoners ontspannen, spelen, luieren en wandelen (8).
 • GroenLinks gaat voorbij aan inventieve en praktische oplossingen van de bewoners (9) die al sinds 2009 actie voeren tegen de komst van de garage. Deze burgers zetten zich al die jaren in om die miljoenen euro’s in te zetten om het autodelen te stimuleren, meer fietsgarages te bouwen, meer parkeerplekken naar de rand van stad te verplaatsen en een fijnmaziger openbaar vervoer te realiseren.
 • GroenLinks maakt bij voorbaat haar plan om van de Mauritskade, Stadhouderskade, en Nassaukade een groene fiets- en wandelboulevard te maken, onmogelijk. (10) Als de garage gebouwd is, moet het autoverkeer de uitrit via de Nassaukade verlaten. Daarom moeten er extra opstel- en afslagstroken voor deze auto’s juist op de Nassaukade worden aangelegd.

Het is onbegrijpelijk en bizar dat GroenLinks Amsterdam volgende week gaat instemmen met de bouw van de Singelgrachtgarage Marnix. Door de enorme discrepantie tussen wat GroenLinks zegt en feitelijk doet, maakt GroenLinks Amsterdam zich volstrekt ongeloofwaardig (11).

Nadere informatie: http://www.vriendenvandesingelgracht.nl E vrienden.singelgracht@gmail.com

Contactpersonen:
Paula Leideritz, voorzitter Vrienden van de Singelgracht (VVS),
Anne Eijsten bestuurslid VVS,
Peter Denissen, bestuurslid

P E R S B E R I C H T Vrienden van de Singelgracht 21 september 2017 [als PDF]

Inspraaknotitie Paula Leideritz 19 september 2017 [PDF]

Inspraak 20170919 Comm. Openbare ruimte – A Eijsten [PDF]

2017-09-20 Commissie [PDF]

Noten:


 1 Voor verandering! Groener, socialer en vrijer. Concept-verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam 2018-2022, september 2017, pagina 3,

2 Zie Raadstukken commissie Infrastructuur en Duurzaamheid van 13 september. https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346638/raadscommissie%20Infrastructuur%20en%20Duurzaamheid%2013-09-2017 agendapunt 17.

3 Nota van Uitgangspunten Singelgrachtgarages vrijgegeven voor inspraak 10 september 2004, pagina 7.

4 Zie o.a. GroenLinks Amsterdam, Amsterdam aan onze voeten, werkgroep mei 2017, pagina 10. 2. Amsterdamse Thermometer van de Bereikbaarheid 2016, pagina 31 e.v. 3. Amsterdam in cijfers 2016, pagina 110, OIS..

5 Zie commissie flap Ter ‘advisering aan de gemeenteraad’ commissievergadering van 20 september 2017, pagina 6. Vindplaats: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/450486/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2019-09-2017 agendapunt 12

6 Zie toelichting Bestemmingsplan Singelgrachtgarage pagina 32. Vindplaats: https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/450486/raadscommissie%20Ruimtelijke%20Ordening%2019-09-2017 agendapunt 12 ter inzage 1 toelichting pdf.

https://amsterdam.raadsinformatie.nl/vergadering/346638/raadscommissie%20Infrastructuur%20en%20Duurzaamheid%2013-09-2017 agendapunt 17.

8 Zie Verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam 2014-2018

9 Zie noot 8

10 Zie concept -verkiezingsprogramma GroenLinks Amsterdam 2018-2022, pagina 28

11 GroenLinks Amsterdam anticipeert ook niet op de gevolgen van nieuwe mobiliteitsdiensten voor de stedelijke infrastructuur.

Nieuwsbrief VVS 8 juni 2017

Dag Vrienden,

We informeren u over enkele door ons ondernomen stappen:

Gesprek met het projectteam centrale stad 12 mei.

Naar aanleiding van de informatieavond concept bestemmingsplan Singelgrachtgarage heeft de VVS 28 april een brief geschreven naar het projectteam. Wij maakten bij voorbaat bezwaar tegen de afwijkingen van  het 1e conceptbestemmingsplan:

 • De keuze voor de brede variant ( van wal tot wal) van de garage in plaats van de smalle variant (6,5 meter vanuit de kroon van bomen).
 • Er zat een verkeerde tekening van de bomen in het 2e concept. Hooguit 7 bomen zouden gekapt worden en alle overige bomen waren verplantbaar. Zie onze website voor de laatste ons bekende tekening van de bomen van mei 2014.
 • De keuze voor dubbelgebruik van de garage door bezoekers tegen alle afspraken in.

U kunt de brief nalezen op onze site onder de menukeuze ‘Bezwaren’ of via deze link.

Door de meivakantie vond het gesprek met het projectteam pas plaats op 11 mei.

 Resultaat: Uitgangspunt van het projectteam: zoveel mogelijk bomen moeten behouden blijven.

 • Door de ‘wokkel-vormige’ ingang naar de garage te veranderen en iets te verleggen, kunnen opnieuw twee bomen gespaard worden aan de kade van de Singelgracht ter hoogte van de Zaagpoortbrug. Zie oude en nieuwe bomenkaart op onze website onder de menu keuze: Bezwaren of via deze link.
 • Een gezonde monumentale boom langs het FH-park blijft nu ook behouden. Een minder gezonde monumentale boom moet nu het lootje leggen.
 • De twee bomen die weg moesten vanwege de aanvoer van materiaal bij de Raampoortbrug staan nu in principe ook groen op de kaart. De aannemer moet maar een andere wijze van vervoer aanbieden bijvoorbeeld over water.
 • Grote snoei van bomen vanwege damwanden is niet aan de orde. De brede variant staat er enkel om de aannemers te verleiden met innovatieve ontwerpen te komen.
 • In de beantwoording van de zienswijzen en bij het aanpassen van het ontwerp naar het definitieve bestemmingsplan zal de correcte tekening van de bomen meegenomen worden.
 • Dubbelgebruik: gaat het projectteam uitzoeken. Geld speelt hierbij een grote rol

 Het bestuur van de VVS merkt op dat de toegankelijkheid, openheid en betrokkenheid van dit gemeentelijke projectteam een verademing is vergeleken met ….. het projectteam van stadsdeel West.

Indienen zienswijzen

Wij weten dat velen schriftelijk een zienswijze hebben ingediend. Ook de VVS heeft dit gedaan.

Onze bezwaren zijn gericht tegen: oud denken en de ontwikkeling van de parkeervraag; dubbelgebruik door bezoekers;  het water en beschermd stadsgezicht (tegen het volgooien van de Singelgracht met extra boten en uitbreiding van de jachthaven);  de luchtkwaliteit bij en in het Frederik Hendrikplantsoen waar de ingang van de garage komt;  de verkeersveiligheid en veiligheid van fietsers; het ontbreken van fietsvoorzieningen in de garage; het ontbreken van maatschappelijk draagvlak.

U kunt de VVS zienswijze 2017 nalezen op onze website onder de menukeuze ‘Bezwaren’ of via deze link.

VVS spreekt in bij stadsdeel West

Op 9 mei heeft de VVS ingesproken bij stadsdeel West dat een advies over dit 2e concept moet geven aan centrale stad.

Anne Eijsten hield een boeiend betoog tegen de bouw van parkeergarages anno 2017 en liet met behulp van beelden zien dat binnen niet al te lange tijd parkeergarages totaal overbodig zijn. Zie op onze website.

De bestuurscommissieleden zijn op de hoogte gesteld van onze bezwaren tegen het bestemmingsplan en de VVS hoopt dat zij deze bezwaren meenemen in hun eindadvies aan centrale stad.

 Vervolg

Op de informatieavond is aangekondigd dat de Raad 27 september een besluit zal nemen over:

 • Het beschikbaar stellen van een krediet om de bouw van de garage te financieren
 • Het 2e Conceptbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix.

Voorafgaande aan deze besluiten zal de VVS nog actievoeren.

Zet alvast in uw agenda:

In deze commissies worden de besluiten van 27 september voorbereid. Daarom moeten we ook bij deze commissies inspreken en massaal aanwezig zijn en protesteren.

Laat ons s.v.p. weten of en hoe u actie wilt voeren.

Wilt u een affiche voor de ramen?

Wilt u hand- en spandiensten verrichten ter voorbereiding van acties?

Wilt u ook inspreken in de Gemeenteraad?

Stuur een mail aan vrienden.singelgracht@gmail.com

Met strijdbare groet,
Bestuur VVS
Paula Leideritz, Anne Eijsten, Henriette Penris, Peter Denissen

Dinsdagavond 9 mei 2017 – 19:30 – Bos en Lommerplein 250. Komt allen!

Dinsdagavond 9 mei 2017 zullen de Vrienden van de Singelgracht inspreken, in de ruimte voor inspraak van burgers‘ van de Bestuurscommissie West. Zoals u van ons gewend bent zullen we de mening van vele buurtbewoners verwoorden.

Komt allen om ons (weer) te steunen.

Dinsdagavond 9 mei 2017 – 19:30 
Grote zaal
Bos en Lommerplein 250
1055 EK Amsterdam

De presentatie:

inspraak_img.png

Dinsdag 18 april 2017 informatieavond in het Cartesius Lyceum

Beste buurtbewoners,

Vanaf 6 april ligt het tweede ontwerp bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix ter inzage. Dat betekent dat we weer ‘aan de bak’ moeten!

Komt allen op dinsdag 18 april naar het Cartesius Lyceum voor de informatieavond van de Gemeente.

Het projectteam van de Singelgrachtgarage Marnix is aanwezig om het nieuwe ontwerp bestemmingsplan toe te lichten. De avond start om 19:00 met een plenaire toelichting, aansluitend is er een ‘informatiemarkt’.

 • Datum: dinsdag 18 april 2017
 • Tijd: van 19:00  tot 21:00 uur
 • Locatie: Cartesius Lyceum, Frederik Hendrikplantsoen 7A, Amsterdam

In 2014 heeft er reeds een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. De toen door ons allen ingebrachte zienswijzen zijn afgewogen en al dan niet meegenomen in het huidige ontwerp bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix. Ook op het huidige bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix kunnen we (opnieuw) zienswijzen indienen.

Onze mening telt nog steeds!

Kom naar het Cartesius voor informatie en inspiratie.

Er zijn veel nieuwe mensen in de buurt komen wonen. Stuur de link van deze website door aan nieuwe buren en moedig ze aan lid te worden van de VVS. Met meer staan we immers sterker.

Graag tot dinsdag,
Bestuur van de Vrienden van de Singelgracht

Belangrijke links:

 

Weer relevant: onze zienswijze van maart ’14

Zienswijze Stichting Vrienden Van de Singelgracht 31 maart 2014

zienswijze Vrienden van de Singelgracht 31 mrt 2014

‘Burgemeester betwijfelt nut Singelgrachtgarage’

We citeren de Westkrant: ‘Burgemeester betwijfelt nut Singelgrachtgarage’ (14-02-2015)

De brief die leden van de VVS aan de burgemeester heeft overhandigd2015-10-Brief van der Laan7

Leerling Cartesius onderzoekt voor- en nadelen van Singelgrachtgarage

Singelgrachtgarage Amsterdam

https://www.youtube.com/watch?v=zfbOMKgYP0I

Dit is een filmpje van “C.J.M.” waarin de voor -en nadelen worden besproken over de bouw van de Singelgrachtgarage. De Singelgrachtgarage is een ondergrondse garage die zal worden gebouwd op de Singelgracht, de gracht tussen de Nassaukade en de Marnixkade. De bouw zal 3 jaar lang voor overlast zorgen, zeker voor de middelbare school het Cartesius Lyceum. In dit filmpje worden er drie mensen geïnterviewd: Dirk de Jager, die jaren lang betrokken was bij de voorbereidingen van de garage, Paula Leideritz, voorzitter van de Vrienden Van de Singelgracht en dus tegen de garage is en Annette Sloan, de directrice van het Cartesius Lyceum.

Wijziging bestemmingsplan. Zienswijzen en beroep.

Wijziging bestemmingsplan. Zienswijzen en beroep.

Het is van het grootste belang dat zoveel mogelijk buurtbewoners voor 1 april 2014 een zienswijze insturen. Zienswijzen kunnen leiden tot wijzigingen van het bestemmingsplan.

Na eventuele wijzigingen en vaststelling van het bestemmingsplan door de Gemeenteraad, ligt het bestemmingsplan weer ter inzage en kan er beroep worden ingesteld bij de Raad van State. Als u geen zienswijze ingeleverd hebt, kunt u niet naar de rechter om bezwaar te maken tegen de bouw en heeft u juridisch geen poot om op te staan.

Wat moet er in mijn zienswijze staan?
Alle stukken over het bestemmingsplan staan op de site http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/parkeren-amsterdam/parkeergarages/singelgrachtgarage/nieuws/ontwerp/
De toelichting (document 3) is min of meer een samenvatting van alle bijlagen en onderzoeksrapporten die ook op deze website staan.

U kunt misschien niet alles lezen, Wij raden u aan een onderwerp te kiezen dat u na aan het hart ligt bijvoorbeeld: nut en noodzaak van de garage, de kap van bomen, de enige in- en uitgang in het FH-plantsoen, de entreehuisjes op de kade (ipv ondergronds), zicht op water dat verdwijnt, geen mogelijkheid om fiets te stallen, de luchtkwaliteit, nooit geluisterd naar onze bezwaren (geen draagvlak) etc.

De zienswijze moet in ieder geval bevatten:
– De naam en het adres van de indiener of indienende groep,
– De datum,
– Een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht,
– De inhoudelijke argumenten van de zienswijze, dus waar je voor of juist tegen bent in het ontwerp bestemmingsplan en waarom.

Gezamenlijke zienswijze indienen?
Het heeft weinig zin een standaard zienswijze, ondertekend door veel mensen, in te dienen, zoals bij een ondertekende petitie. Wanneer iedereen namelijk dezelfde zienswijze inlevert wordt er toch maar één keer naar de inhoud gekeken. Zijn de zienswijzen verschillend van opzet en inhoud, dan zal de Gemeente elke zienswijze afzonderlijk moeten lezen en beantwoorden. Het is dus belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk zijn eigen zienswijzen indient. Hoe meer mensen reageren, hoe beter.

Adres Zienswijze
Schriftelijke zienswijzen kunt u zenden naar Stadsdeel West, t.a.v. afdeling Ruimtelijke ordening en grondzaken, Postbus 57239, 1040 BC Amsterdam. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Grondzaken, telefoon 020 2531 336.

Komt allen op donderdag 20 februari!

Kom alsjeblieft donderdag 20 februari naar zwembad het Marnix, naar de vergadering van de “inspraakavond” entreehuizen. Waarom?

 • De 7 entreehuizen worden 6x3x4 meter (l x b x h).
 • Bij elk entreehuis komt plek voor +/- 30 fietsen.
 • De teller van het totaal aantal bomen dat moet sneuvelen staat nu al op 23.

Wat betekent dat de wandelboulevard vol komt te staan met metershoge entreehuizen en tientallen fietsen buiten de rekken.

WAT ONS IS TOEGEZEGD STAAT OP LOSSE SCHROEVEN!

WAAROM GEEN TRAPPEN, ZOALS BIJ DE METRO IN PARIJS?

WAAROM GEEN ONDERGRONDSE FIETSPLEKKEN?

Of jullie potten en pannen meenemen, daar gaan we niet over. Maar wij EISEN nu ruimte om mee te beslissen over het stadsbeeld waar wij de komende decennia tegen aan moeten kijken.

KOMT ALLEN!!!

Donderdag 20 februari 2014

19.00 Inloop, start 19.30-21.30 uur

Plaats:            Het Marnix, Chamu-zaal Amsterdam

Lees de schriftelijke vragen van het PvdA raadslid West naar aanleiding van de informatieavond entreehuisjes van 10 februari 2014.