Parkeergarage Singelgracht en het vervolg

NIEUWSBRIEF oktober 2011‏

In september 2011 heeft de VVS ingesproken op de raadsvergadering van stadsdeel West. Ter discussie stonden 5 scenario’s voor de herinrichting van het Frederik Hendrik Plantsoen. De inspraakprocedure van deze herinrichting was niet zoals het hoort: van de vier aan buurtbewoners voorgelegde scenario’s waren er twee om verkeerstechnische redenen sowieso niet uitvoerbaar en op het laatste moment werd er een vijfde scenario toegevoegd. Over dit vijfde scenario heeft op een informatieavond in april maar een handjevol bewoners zich uitgesproken. De raadsleden van alle partijen waren er over eens dat er hierdoor gemeenschapsgeld is verspild en dat de mening van buurtbewoners opnieuw moet worden gevraagd, nu over realistische scenario’s.

De verantwoordelijke wethouder heeft middels een brief aan de buurtbewoners zijn excuses aangeboden voor deze gang van zaken.

Uit deze brief blijkt ook dat de raad eerst kaders gaat stellen voor herinrichting en de buurt in het voorjaar van 2012 mee kan doen om een ontwerp te maken.

Het plantsoen wordt pas op de schop genomen als het duidelijk is of de bouw van de ondergrondse parkeergarage doorgaat. Het kredietbesluit valt nu pas in JULI 2012.

Op de vraag waarom het Kredietbesluit weer is uitgesteld, meldde Dirk de Jager dat dit besluit pas genomen kan worden als alle berekeningen volledig zijn en daar was een te optimistische planning voor gehanteerd.

Ondertussen: Grensverlegging

Aan de plannen voor de bouw wordt wel gewerkt. zo staat op de website van West te lezen:

Het college heeft ingestemd met de raadsvoordracht over de grensverlegging van stadsdeel West en stadsdeel Centrum. Deze grensverlegging is nodig voor de ontwikkeling van de ondergrondse Singelgrachtgarage Marnix.

De stadsdeelgrens loopt precies in het midden van de gracht. Om de voor de garage benodigde bestemmingsplanprocedure te kunnen voeren, moet er één bevoegd gezag gelden. Daarom wordt de grens verlegd. Het bevoegd gezag komt bij stadsdeel West te liggen. Na de bouw zal in de definitieve situatie de grens gewijzigd blijven. De grensverlegging is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Behandeling in de raadscommissie is op 27 oktober en in de gemeenteraad op 9 november.

Geld?

De vraag is natuurlijk of er uiteindelijk wel voldoende geld is om die parkeergarage te bouwen. Volgens het stadsdeel en de toelichting op de conceptbegroting van 2012 wel.

Anderzijds maakt Het Parool melding van een bijeenkomst van wethouder Asscher en de deelraden waarin gesproken is over nieuwe maatregelen om de extra bezuinigingen van 80 tot 100 miljoen op te vangen.

De mogelijkheden die genoemd worden zijn:

de stadsdeelbegrotingen zijn vanaf volgend jaar onderdeel van de centrale gemeentebegroting

een deel van de rijkssubsidies die nu automatisch naar de stadsdelen gaan, belanden in de spaarpot van Asscher

Tientallen miljoenen parkeergelden gaan niet langer automatisch naar de stadsdelen.

Afijn, u snapt waar ons voorkeur naar uit zou gaan.

Ondertussen blijven wij de politiek en de parkeergarage- ontwikkelingen volgen.

Als het er om spant, roepen we u op om weer actie te voeren en bovendien willen we u vragen het contributiegeld voor 2011 te storten (als u dat nog niet gedaan heeft) voor de komende juridische procedures. Het lidmaatschap kost € 10,00. U kunt dit bedrag overmaken naar rekening 39.02.66.027 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Singelgracht in Amsterdam.

Wij willen ook ruimte voor spelende kinderen :-)

Ja, wij willen ook dat er parkeerplaatsen van de straten worden weggehaald 🙂
Ja, wij willen ook daarmee ruimte maken voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen

Daar zijn we het allemaal over eens en daar gaat het Singelgracht Referendum ook niet over

Nee, wij willen geen parkeergarage laten bouwen van 60 miljoen euro in de Singelgracht!

Daar gaat het Referendum dus over.

Wilt u ook niet dat er 60 miljoen in het water van de Singelgracht wordt gestort, stem dan 9 juni tegen.

Zo simpel is het 🙂

Komende acties & nieuws

Beste vrienden,

*het besluit door de Raad van Westerpark op 26 januari 2010 jl.
*de daaruit volgende noodzaak om handtekeningen te verzamelen t.b.v. het referendum

Besluit
Zowel stadsdeel Centrum als stadsdeel Westerpark hebben in principe ingestemd met de voorgenomen plannen voor de Singelgrachtgarage. Echter, alles ligt stil vanwege het besluit van de Raad van Westerpark om een referendum over dit onderwerp toe te staan. Daarmee is het ons, de Vrienden van de Singelgracht, gelukt om de definitieve beslissing over de verkiezingen heen te tillen. Iets wat de projectleiding vanaf het begin af aan heeft getracht te voorkomen.

Daarnaast werd tijdens de raadsvergadering van 26 januari duidelijk dat de financiële haalbaarheid van de bouw twijfelachtig is geworden; een logisch gevolg van de crisis en de enorme bezuinigingen op de stadsdeelbegrotingen. De PvdA en Groenlinks dienden een gezamenlijke motie in, waarin staat dat de toekomstige Raad van stadsdeel West de financiële onderbouwing van de plannen opnieuw ter discussie mag stellen. Indien de raadsleden van stadsdeel West van mening zijn dat de parkeergarage teveel gaat kosten, mogen zij dus gewoon ‘nee’ zeggen. Ze zijn dan niet aan het eerdere besluit van stadsdeel Westerpark gebonden. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen.

Handtekeningen
Er waren 250 handtekeningen nodig voor de eerste aanvraag om een referendum te houden in stadsdeel Westerpark. Samen met actieve leden van de SP hebben we er 500 opgehaald. Maar vóór 25 februari moeten we er nog 1500 handtekeningen van bewoners van 18 jaar en ouder uit STADSDEEL WESTERPARK bij hebben. Als dit lukt gaan we, met subsidie (!) van het stadsdeel, campagne voeren voor het definitieve referendum in mei. Maar dat is van latere zorg. Want als het niet lukt, komt er geen referendum en dan is de komst van de parkeergarage niet langer onderwerp van discussie, maar een voldongen feit.

Waar nu grote behoefte aan is, zijn actieve leden/vrienden die vóór 25 februari in de Frederik Hendrik buurt handtekeningen willen ophalen. Dit lukt ons niet met een handjevol mensen. Doe dus mee en meld u aan via vrienden.singelgracht@gmail.com
Bij voorbaat dank!

Met vriendelijke groet,
Vereniging Vrienden van de Singelgracht


Helaas hebben de raadsleden ondanks al ons verzet gestemd om door te gaan met het plan.
MAAR we laten het er niet bij zitten en hebben een referendum aangevraagd om de mening te peilen van de bewoners. Dit referendum is ook aangenomen door de raadsleden!!!

We moeten binnen een maand 1000 handtekeningen verzamelen, naast de 500 handtekenigen die we al op papier hebben (en naast de honderden steunbetuigingen die we via deze website hebben verzameld).
Binnenkort komen we dus misschien ook bij u langs om handtekeningen te verzamelen, als u die nog niet gegeven hebt. Laat ons niet in de kou staaan, of help ons in ieder geval met uw handtekening op papier. Later meer nieuws over het referendum via deze website.

Het was overigens weer een hilarische avond. Zie een animatie van 2 twitterende wethouders onder ‘Beelden’

“De burger heeft gesproken en de politiek heeft zowaar geluisterd, ze moet wel” volgens het Parool [Woensdag 27 januari 2010, bladzijde 17]

Zoals ook in het Prool werd beschreven waren er veel bewoners gekomen en we lieten volgens plan onze gedachten zien met behulp van meegenomen bordjes.
Bewoners laten hun gedachten zien door middel van 'denkwolkjes'

Bewoners laten hun gedachten zien door middel van 'denkwolkjes'

Stop met de plannen voor de bouw van deze milieuonvriendelijke, verkeersonveilige en veel te dure megagarage

DINSDAGAVOND 26 JANUARI VALT HET BESLUIT!

Dinsdag 12 januari liepen we weg vanwege het teleurstellende optreden van Dirk de Jager, nu komen we terug om te kijken hoe de raadsleden gaan stemmen. We hopen ze door onze stilzwijgende aanwezigheid scherp te houden. Bovendien bieden we honderden handtekeningen aan.

WIJ GAAN ER VAN UIT DAT U DAAR BIJ WIL ZIJN

ADRES: de raadzaal van het stadsdeelkantoor Pazzanistraat 1, dit is in het cultuurpark Westerpark, boven de Flexbar en tegenover het stadsdeelkantoor.

Raadszaal Westerpark 26 januari. Bewoners hebben geen inspraakmogelijkheid meer, maar mogen nog wel denken, dus dat laten we zien...

Raadszaal Westerpark 26 januari. Bewoners hebben geen inspraakmogelijkheid meer, maar mogen nog wel denken, dus dat laten we zien....

Tijdens de vergadering mogen we niets meer zeggen, maar we hebben een alternatief bedacht om toch onze mening te laten blijken: bordjes met tekstballonnen. Nu nog de mensen om ze omhoog te houden! Vind de ‘gedachte-ballonnen’ onder ‘Beelden‘ op deze website.
Print de ballon met de gedachte die u wilt laten zien tijdens de vergadering, of print de lege ballon en schrijf uw eigen gedachte op.

Kom op dinsdagavond en doe mee!


Woensdag 13 januari 2010 16:40
“Westerpark wil geen parkeergarage”

“De bewoners van Westerpark zijn boos over de plannen om een parkeergarage onder de Singelgracht te bouwen.”

Bekijk het volledige bericht en de videobeelden uit het AT5 Nieuws van vanavond op:
http://www.at5.nl/artikelen/30457/gfjfsj


Bekijk hier één van de zeven (!) inspraakreacties tegen de Singelgrachtgarage. Betoogd wordt dat de aannames waarop het héle plan voor de Singelgrachtgarage rust, niet kloppen. Lees snel!! (pdf)


DINSDAGAVOND 12 JANUARI BESPRAKEN DE RAADSLEDEN WESTERPARK HET PLAN: GO OR NO-GO! BEDANKT DAT U ER MET VELEN WAS.

WIJ GEBRUIKTEN ONS RECHT OP INSPRAAK OM DE RAAD ONZE BEZWAREN NOG 1X MAAL TE LATEN HOREN!
AT5 heeft tv opnames gemaakt en bewoners geïnterviewd.

GEEF VERWEER NU HET NOG KAN!


Adhesiebetuiging
Wie zegt er nu eens stop!
Begin januari nemen de deelraden Westerpark en Centrum een besluit over de Singelgrachtgarage Marnix. Komt hij er wel of komt hij er niet? Wij roepen de raadsleden op om tegen deze garage te stemmen.
Stop met de plannen voor de bouw van deze milieuonvriendelijke, verkeersonveilige en veel te dure megagarage

Het blijkt uit de bewonersenquête dat sommige buurtbewoners denken dat parkeren goedkoper wordt als de Singelgrachtgarage gebouwd zal worden.
Beste mensen; DIT IS NIET ZO. Parkeren voor vergunninghouders wordt juist duurder.
Lees verder op “Wat speelt er”


Maandag 30 november heeft De Vereniging een brief overhandigd aan de raadsleden van stadsdeel Westerpark

Deze brief gaat over de noodzaak om snel een regeling te ontwerpen om eventuele schade aan huizen voor de bewoners vooraf en goed te regelen, als besloten wordt om door te gaan met de plannen voor de parkeergarage. Naar het voorbeeld van de commissie Veerman hebben wij randvoorwaarden geformuleerd.
Schaderegeling Parkeergarage Marnix


26 november: EINDE VAN DE INSPRAAKPERIODE !!
Donderdag 12 november 2009
was er een informatie- en inspraakavond
in het Centrum voor Verpleeghuiszorg De Poort

Alweer bleek dat er ondanks al die zogenaamde haalbaarheidsonderzoeken met positieve conclusies, nog steeds geen draagvlak is voor deze Megagarage van 800 plekken. Ook niet met een ingang in het Frederik Hendrikplantsoen.

Op deze avond hebben leden van de Vereniging Vrienden van de Singelgracht zienswijzen/bezwaarschriften uitgedeeld, die u kunt invullen

LEVER S.V.P. INGEVULDE BEZWAARSCHRIFTEN IN OP DE NASSAUKADE 74 HUIS
dan zorgen wij er voor dat alle zienswijzen in een pakket afgeleverd worden bij het stadsdeel voordat de inspraakperiode sluit.

U kunt deze zienswijze hier ook downloaden in Word of PDF formaat.

marnix_zienswijze_nov2009 [Word]
marnix_zienswijze_nov2009 [PDF]

Dit weekend wordt ook nog een aangepaste zienswijze geschreven door de VVS, met daarin verwerkt de opmerkingen die op de informatieavond naar voren zijn gekomen. Die kunt u vanaf zondagavond via onze website http://www.vriendenvandesingelgracht.nl downloaden en eventueel met uw eigen kritiekpunten aanvullen.

Als u uw zienswijze brengt of stuurt naar het adres van de Vereniging, dan zorgen wij dat alle zienswijzen in een pakket afgeleverd worden bij het stadsdeel. Het adres is: VVS, Nassaukade 74 huis 1052 CS.

Wij willen overigens ook de raadsleden van Westerpark goed informeren, want van de vorige keer ingebrachte zienswijzen bleken zij nauwelijks of te laat op de hoogte te zijn.


Nieuws 17 november 2009 (of een blik in de toekomst ……)
http://www.nrc.nl/binnenland/article2415518.ece/Parkeergarage_Blunderput_valt_weer_duurder_uit

De bouw van deze Rotterdamse parkeergarage is al jaren een probleem.

11-07-2006: Parkeergarage Museumpark loopt jaar vertraging op

http://nl.wikipedia.org/wiki/Museumpark_Parkeergarage_Rotterdam
“De Rotterdamse gemeenteraad ging op 3 juni 2005 akkoord met het plan en de eerste paal werd op 9 september 2005 geslagen. Door diverse perikelen rond de bouw is de garage algemeen bekend geworden onder de bijnaam Blunderput.”

Maar de Gemeente Rotterdam is op zijn website in november 2009 natuurlijk nog onverstoorbaar positief:
http://www.obr.rotterdam.nl/smartsite2127632.dws

Ook aannemer Strukton blijft positief; geen woord op hun website over jaren uitloop:
http://www.struktonciviel.com/nl-nl/Projecten/ProjectsOverview/Pages/PSParkeergarageMuseumpark.aspx

Alles over de Blunderput op de website van Rijnmond tv:
http://oud.rijnmond.intermax.nl/homepage/rtv/rijnmond.nl/dossier_de_blunderput

Bijvoorbeeld: “Wat er technisch misging in de Blunderput”
http://oud.rijnmond.intermax.nl/Homepage/RTV/Rijnmond.nl/Dossier_De_Blunderput?itemid=45870

Brrr


Vrienden, HET IS VIJF VOOR TWAALF

Stadsdeel Westerpark heeft het Programma van Eisen donderdagavond 8 oktober op de website geplaatst. De periode om zienswijzen in te dienen startte donderdag 15 oktober en duurt tot woensdag 25 november (zes weken). De inspraakavond is nu definitief vastgesteld op donderdag 12 november. Wij roepen onze medebewoners en leden op dit document van 69 pagina’s te downloaden.
http://www.westerpark.nl/@268849/programma_van_eisen/ en te lezen.

Wij verwachten natuurlijk niet dat iedereen dit rapport integraal gaat lezen. De inleiding en de samenvatting van 2 pagina’s geven u al een beeld wat de stand van zaken is: De voorkeursvariant is een smalle garage van 800 plekken met de ingang in het Frederik Hendrikplantsoen.

De exploitatieberekeningen zijn in alle varianten onrendabel. Daarom moeten de parkeervergunningen in de stadsdelen in prijs verhoogd worden.

Wat de ‘mogelijke’ bouw van de garage voor de bomen betekent, leest u uitgebreider in hoofdstuk 5 garagevarianten en met name in het schema op pagina 27.

Als u geïnteresseerd bent in de kosten en de effecten van deze kosten op de stadsdeelbegroting, bijt u dan vast in hoofdstuk 10 Financieel.

Leg in ieder geval de datum 12 november vast in uw agenda. Niet alleen de kracht van onze argumenten telt, maar ook een grote opkomst op de informatieavond.

Het Parool

Het Parool van zaterdag 10 oktober opende met de kop Miljoenenstrop parkeren.

Wat wij natuurlijk allang wisten, maar nu blijkt uit een vertrouwelijke notitie van de Gemeente, is dat de parkeerdruk in de stadsdelen rond het centrum sterk is teruggelopen. Westerpark incasseert daarom 22 procent minder parkeergeld dan begroot. Leg de link met de exploitatieberekening van de nieuwe garage in het Programma van Eisen en u kunt scoren in uw brief met zienswijzen.

Klachtenbrief

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Singelgracht heeft een klacht ingediend bij het dagelijks bestuur van Westerpark, de klachtenadviseur Westerpark en de Nationale Ombudsman vanwege ernstige gebreken in de communicatie met bewoners en het niet nakomen van afspraken.

U kunt de klachtenbrief lezen onder het kopje Wat speelt er.

Niettemin leest u in het Programma van Eisen op pagina 10 hoe gesmeerd de inspraak allemaal verlopen is.

Het bestuur van de VVS blijft voortdurend de politiek verantwoordelijken benaderen en informeren in de hoop dat hen duidelijk wordt dat het nemen van een go-besluit in januari bizar, uit de tijd en in alle opzichten onverantwoord is.

Houd vol en doe actief mee!

Overdonder het stadsdeel met uw uitgebreide zienswijzen.

Wij geven in de volgende nieuwsbrief aan of de Vereniging al deze zienswijzen gaat verzamelen en dan als pakket aanbiedt aan het stadsbestuur en de projectleiding.

Na de herfstvakantie zijn we weer paraat met deze nieuwe nieuwsbrief.

Met vriendelijke groet,

vrienden.singelgracht@gmail.com

Besluit wel of niet bouwen van parkeergarages valt in 2010

PAROOL donderdag 3 juli 2009. ”Stadsdeel Centrum en stadsdeel Westerpark hebben niet besloten dat de ondergrondse parkeergarages gebouwd mogen worden, zoals Het Parool afgelopen week berichtte.
Wel hebben ze het dagelijks bestuur van de stadsdelen toestemming gegeven om door te gaan met haalbaarheidsonderzoeken. 

De gang van zaken was in de stadsdelen Westerpark en Centrum beduidend anders. 

Stadsdeel Westerpark heeft dinsdag 23 juni na een uitvoerig debat met volle publieke tribune groen licht gegeven voor verdere onderzoeken naar de haalbaarheid van alleen de Singelgrachtgarage Marnix. 

Er waren, ook naar aanleiding van vele honderden inspraakreacties en zienswijzen uit de buurt, kritische geluiden te horen van de raadsleden van alle politieke partijen. Men vond dat het dagelijks bestuur er tot op heden niet in is geslaagd voldoende aan te tonen dat er draagvlak is voor een garage en tevens waren de vage garanties betreffende de beheersing van de bouwrisico’s, de luchtkwaliteit, de verkeerscirculatie en het beschermen van monumentale bomen in het plangebied verre van overtuigend. De fracties van alle partijen in Westerpark hebben dan ook voor twee moties gestemd die strengere grenzen stellen waarbinnen bouw van deze parkeergarage eventueel mogelijk is. Eigenlijk kreeg wethouder de Jager een dikke onvoldoende en moet hij in januari 2010 met beter materiaal aankomen dan nu. Ook de kosten van de bouw moeten veel beter doorgerekend en onderbouwd worden. 

Stadsdeel Centrum besloot donderdag 25 juni om vijf voor twaalf in 7 (zeven!) minuten over zowel de voortgang van de haalbaarheidsonderzoeken Oosterdokgarage, Singelgrachtgarage en Exploitatie Parkeergarages. De publiekstribune was toen allang leeg.

Zoals gezegd valt voor de Singelgrachtgarage Marnix pas in januari 2010 het go/ no go besluit. Dat is het moment waarop de stadsdelen – ieder afzonderlijk- besluiten of de parkeergarage gebouwd of niet gebouwd mag worden. Buurtbewoners zullen alles in het werk stellen om de megagarage tegen te houden.” – Vrienden van de Singelgracht

Vereniging Vrienden van de Singelgracht opgericht

Wij willen geen ondergrondse parkeergarage in de Singelgracht.
De Inspraakavonden hebben duidelijk gemaakt dat er zwaarwegende argumenten zijn om de bouw van deze megagarage tegen te houden.

Daarom hebben wij – een groep bewoners rond de Singelgracht bij de Nassaukade / Marnixkade – de Vereniging van Vrienden van de Singelgracht(zone) opgericht. Zie verder onder de Vrienden van de Singelgracht .

Voor vragen of informatie kunt mailen naar vrienden.singelgracht@gmail.com.

Raadsvergadering 23 juni 2009

Op dinsdag 23 juni wordt duidelijk hoe het verder gaat met de plannen rondom de Singelgrachtgarage. Stadsdeel Westerpark neemt dan een besluit over het al dan niet doorgaan naar de volgende projectfase en onder welke voorwaarden.

Plaats:          Raadszaal stadsdeelkantoor Pazzanistraat 1 
                       (in het Cultuurpark Westerpark, boven de Flexbar tegenover 
                       het stadsdeelkantoor)

Tijd:             20.00 uur aanvang
                      De Singelgrachtgarage wordt behandel tussen 20:45/21:30

Als Westerpark tegen stemt, staat het hele plan stil!
We vragen jullie weer om te komen en daarmee duidelijk te maken dat we over een lange adem beschikken.

Verslag Commissievergadering 9 juni 2009

Op 9 juni 2009 waren ongeveer 100 buurtbewoners aanwezig op de tribune bij een commissievergadering in stadsdeel Westerpark waarin de Nota van Uitgangspunten werd besproken.

vergadering_9juni2009

Vijf bewoners hadden spreektijd aangevraagd en hielden een vlammend betoog tegen de plannen van de parkeergarage Singelgracht. Hieronder twee van de vijf betogen:

De betogen leverde kritische vragen van de commissieleden op aan het DB.
Verder nog twee opvallende uitspraken van portefeuillehouder de heer De Jager:

  • “als er bomen sneuvelen gaat het plan niet door”
  • “bij teveel / onverantwoorde bouwrisico’s gaat het plan niet door”

Vervolg: 23 juni 2009
Op dinsdag 23 juni is er een raadsvergadering waarin wordt besloten of er verder wordt gegaan met de plannen onder welke voorwaarden.

Parkeergarages, wie zit daar nu op te wachten?

PAROOL donderdag 11 juni 2009. ” Overal in Amsterdam worden plannen gemaakt voor ondergrondse parkeergarages. Die peperdure garages zijn noodzakelijk om meer ruimte op straat te creeren, zeggen de stadsdelen. Maar het verzet onder buurtbewoners is groot. Want is er wel geld voor? En wie zit er op te wachten?” […]

Gevolgd door een verslag van de raadsvergadering in Westerpark van 9 juni.

[…] Niet alleen in Westerpark lopen de gemoederen hoog op. Op hetzelfde moment wordt bij een debat in Oud West geprotesteerd tegen de komst van een parkeergarage op het J.J. Cremerplein. Door de tegenstand in de buurt is de bouw 4 jaar vertraagd. Daardoor vallen de kosten vijf miljoen euro hoger uit. Daardoor is een garage onder het Ten Kateplein voorlopig in elk geval van de baan, maar ook de komst van de Cremergarage is weer onzeker.”

Plannen_parkeergarages

Bron: PAROOL 11 juni 2009

Behandeling Nota 9 juni 2009 Westerpark

Op 9 juni 2009 wordt de Nota van Uitgangspunten met de Nota van Antwoord daarop in het Forum Ruimte en Financiën besproken. Ook hier is het mogelijk spreektijd aan te vragen. Dus vraag spreektijd aan, schrijf een korte postion paper (standpuntverklaring) en deel die uit en/of kom als toehoorder. Komt allen en laat u zien en horen!

Dinsdag 9 juni

Plaats:  Raadszaal stadsdeelkantoor Pazzanistraat 1
(in het Cultuurpark Westerpark, boven de Flexbar tegenover het stadsdeelkantoor)

Tijd: 20.00 uur tot 21.15 uur.

Klik hier voor de agenda

Spreektijd aanvragen kan telefonisch voor dinsdagmiddag 15.00 uur op nummer 020-5810135 (E.D. Marseille) of via griffie@westerpark.amsterdam.nl onder opgaaf van uw naam, telefoonnummer en onderwerp.

In ieder geval hebben twee bewoners van de Nassaukade spreektijd aangevraagd. Graag zo veel mogelijk mensen op de publieke tribune.

Resultaat Nota van Uitgangspunten 3 juni 2009

Op woensdag 3 juni 2009 is de Nota van Uitgangspunten besproken in stadsdeel Centrum. We citeren hierover een reactie van Istadsmens:

“Ik ben geschrokken van de toon op de vergadering van stadsdeel centrum gister waar de nota van antwoorden er zonder al te veel protest door gehamerd is. Wat wel opviel was dat enkele raadsleden flauwtjes bezorgd waren over het draagvlak in de buurt. Echter niet bezorgd genoeg om nee te zeggen.” [..]

Daarbij kost die garage gigantische hoeveelheden geld. Geld dat, zoals
bleek uit de vergadering van centrum gister 3 juni, toch op de vergunning-
houder verhaald wordt. Want uit onderzoek (daar heb je er weer een, die
fijne onafhankelijke betrouwbare onderzoeken waar al dat gemeentegeld
in wordt gestoken…) is gebleken dat de Amsterdammer makkelijk 40 euro
per maand voor een vergunning wil betalen!” […]