Nieuwsbrief van VVS van 31 augustus 2012

Dag Vrienden,

Niet iedereen beseft dat het besluit over de garage nog niet definitief is. Dat besluit valt op 25 september in de raad van stadsdeel West en Centrum. Dan beslissen de politici of het geld van € 60 miljoen uit het parkeerfonds beschikbaar is voor de bouw. Tot die tijd kunnen wij de mening van politici nog beïnvloeden.

Daarom ACTIE met velen!!
Ga naar onze website voor meer informatie
.

Stadsdeel Centrum

Dinsdag 4 september vindt de meningsvormende vergadering plaats in de commissie Openbare Ruimte van stadsdeel Centrum. Je kunt je opgeven om in te spreken. Op die vergadering die duurt van 20:45 – 21:15 uur, moeten natuurlijk veel buurtbewoners aanwezig zijn. Met of zonder spandoeken, het aantal mensen is doorslaggevend.

Komt dus 4 september naar deze vergadering op het stadhuis kamer 0239. Bekijk de agenda van de  Commissie Openbare Ruimte op dinsdag 4 september.

Stadsdeel West (stadsdeelkantoor Bos en Lommer)

In stadsdeel West kunnen we de mening van politici ook nog beïnvloeden. Daartoe worden er nu met buurtbewoners acties georganiseerd. De groep is nu nog te klein om een echte vuist te maken. We hebben dus meer mensen nodig die hun handen uit de mouwen willen steken tot 25 september, de dag waarop het besluit valt.

Dinsdag 11 september gaat de VVS inspreken in de raadsvergadering van stadsdeel West en heeft jullie steun nodig. Ook dan moeten we met velen aanwezig zijn om te laten zien dat er geen draagvlak is voor die megagarage.
De griffie mailt ons het volgende:

“Tijdens de Politieke Avond op  11 september bespreekt de deelraad de Kredietaanvraag Singelgrachtgarage Marnix. Het eerste deel van de bijeenkomst is openbaar en vanwege uw betrokkenheid bij dit onderwerp nodigt de stadsdeelraad van West u hier graag voor uit,

Datum: 11 september 2012
Tijd: 20.30 uur
Plaats: Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250

Op de website www.depolitiekeavonden.nl vindt u meer informatie waaronder de agenda en de bijbehorende stukken.

Met vriendelijke groet,
Paula Leideritz
Henriette Penris
Anne Eijsten

Stop GroenLinks en PvdA monumentale bomen te kappen!

Kom zaterdag 1 september, 11.15 uur, protesteren in park Westerpark!

Vandaag of morgen krijgen jullie onderstaande flyer in de bus. Deze flyer is een oproep om aanstaande zaterdag 1 september om 11.15 naar de Bakkerswinkel in Westerpark te komen. GroenLinks gaat om 12.00 uur een picknick in het Westerpark houden, waar ook lijsttrekker Jolanda Sap bij aanwezig zal zijn.

Het blijkt dat er buurtbewoners zijn die denken dat de Singelgrachtgarage al afgeblazen is. Niks is minder waar! Er is nog veel te winnen. Praat met je buren en kom samen naar het Westerpark!

Tot zaterdag!

Voorkant Flyer STOP GroenLinks (PDF)

  Achterkant A5 Flyer STOP GroenLinks (PDF)

Laatste kans om de Singelgrachtgarage te stoppen!

Geheimoverleg op 4 september (Centrum) en 11 september (West)!

De laatste weken zijn aangebroken, om nog iets te kunnen doen aan het ‘verrijzen’ van de Singelgrachtgarage. Zoals aangekondigd in de VVS Nieuwsbrief van 9 juli, nemen stadsdelen Centrum en West op één en dezelfde avond – namelijk dinsdag 25 september – een kredietbesluit voor de bouw van deze megagarage. Via-via hebben wij vernomen dat stadsdeel Centrum nog steeds voor de bouw is en sterke druk uitoefent op de partijen in stadsdeel West!

Voorafgaande aan het kredietbesluit op 25 september is er geheim overleg in beide stadsdelen:

In Centrum op dinsdag 4 september, Commissie Verkeer en Vervoer.
In West op dinsdag 11 september, tussen woordvoerders van de verschillende partijen in de Raad.

Het bestuur van de VVS heeft de afgelopen maanden al diverse gesprekken gevoerd met politici en woordvoerders uit West en Centrum.Maar we moeten alle zeilen bijzetten. Iedereen heeft de mogelijkheid om in te spreken op het openbare deel van de geheim overleg avonden.

Aanmelden om in te mogen spreken op 4 september in Centrum

In Centrum wordt het kredietbesluit behandeld in de commissie Openbare Ruimte op dinsdag 4 september om 20.45 uur.
Aanmelden om in te schrijven kan telefonisch via: 552 4366 of per e-mail via: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.
Je aanmelding moet uiterlijk om 16.00 uur op de dag vóór de desbetreffende vergadering – maandag 3 september dus – binnen zijn bij de raadsgriffie.
Zie voor meer informatie over inspreken de website van stadsdeel Centrum.

Aanmelden om in te mogen spreken op 11 september in West

In West is het openbare deel van de vergadering op dinsdag 11 september. Het tijdstip is nog niet bekend. Dit is zeer binnenkort te vinden op de kalender van het Bestuur van stadsdeel West.
Aanmelden om in te schrijven kan per e-mail via: griffie@west.amsterdam.nl.

Naast mensen die willen inspreken, hebben we ook massa nodig om de politiek nogmaals te laten zien dat er geen draagvlak is voor deze MEGAGARAGE.

Aanstaande zaterdag, 1 september, gaan we actievoeren bij een picknick van GroenLinks, waar ook lijsttrekker Jolanda Sap aanwezig zal zijn.
Hier worden jullie vandaag of morgen nog verder over bericht.

Dinsdag 3 juli geen actie VVS geen open podium in de raad

Dag Vrienden

Vandaag (29 juni 2012) heeft de griffier van stadsdeel West ons gebeld met de mededeling dat de (geheime) vergadering over het kredietbesluit verplaatst is naar september, dus na het zomerreces .

Graag wel de poster  printen en voor het raam hangen. Het moet voor iedereen duidelijk en zichtbaar zijn dat zeer veel mensen tegen de Singelgrachtgarage zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VVS

Raamposter Singelgrachtgarage stop! (PDF – A4)

In 2009 was op Google Maps Street view te zien dat de Nassaukade en de Marnixkade vol hingen met ‘Stop!’ affiches. Laten we deze weken nog een keer laten zien dat we nog steeds tegen zijn.

Parkeergarage Singelgracht en het vervolg

NIEUWSBRIEF oktober 2011‏

In september 2011 heeft de VVS ingesproken op de raadsvergadering van stadsdeel West. Ter discussie stonden 5 scenario’s voor de herinrichting van het Frederik Hendrik Plantsoen. De inspraakprocedure van deze herinrichting was niet zoals het hoort: van de vier aan buurtbewoners voorgelegde scenario’s waren er twee om verkeerstechnische redenen sowieso niet uitvoerbaar en op het laatste moment werd er een vijfde scenario toegevoegd. Over dit vijfde scenario heeft op een informatieavond in april maar een handjevol bewoners zich uitgesproken. De raadsleden van alle partijen waren er over eens dat er hierdoor gemeenschapsgeld is verspild en dat de mening van buurtbewoners opnieuw moet worden gevraagd, nu over realistische scenario’s.

De verantwoordelijke wethouder heeft middels een brief aan de buurtbewoners zijn excuses aangeboden voor deze gang van zaken.

Uit deze brief blijkt ook dat de raad eerst kaders gaat stellen voor herinrichting en de buurt in het voorjaar van 2012 mee kan doen om een ontwerp te maken.

Het plantsoen wordt pas op de schop genomen als het duidelijk is of de bouw van de ondergrondse parkeergarage doorgaat. Het kredietbesluit valt nu pas in JULI 2012.

Op de vraag waarom het Kredietbesluit weer is uitgesteld, meldde Dirk de Jager dat dit besluit pas genomen kan worden als alle berekeningen volledig zijn en daar was een te optimistische planning voor gehanteerd.

Ondertussen: Grensverlegging

Aan de plannen voor de bouw wordt wel gewerkt. zo staat op de website van West te lezen:

Het college heeft ingestemd met de raadsvoordracht over de grensverlegging van stadsdeel West en stadsdeel Centrum. Deze grensverlegging is nodig voor de ontwikkeling van de ondergrondse Singelgrachtgarage Marnix.

De stadsdeelgrens loopt precies in het midden van de gracht. Om de voor de garage benodigde bestemmingsplanprocedure te kunnen voeren, moet er één bevoegd gezag gelden. Daarom wordt de grens verlegd. Het bevoegd gezag komt bij stadsdeel West te liggen. Na de bouw zal in de definitieve situatie de grens gewijzigd blijven. De grensverlegging is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Behandeling in de raadscommissie is op 27 oktober en in de gemeenteraad op 9 november.

Geld?

De vraag is natuurlijk of er uiteindelijk wel voldoende geld is om die parkeergarage te bouwen. Volgens het stadsdeel en de toelichting op de conceptbegroting van 2012 wel.

Anderzijds maakt Het Parool melding van een bijeenkomst van wethouder Asscher en de deelraden waarin gesproken is over nieuwe maatregelen om de extra bezuinigingen van 80 tot 100 miljoen op te vangen.

De mogelijkheden die genoemd worden zijn:

de stadsdeelbegrotingen zijn vanaf volgend jaar onderdeel van de centrale gemeentebegroting

een deel van de rijkssubsidies die nu automatisch naar de stadsdelen gaan, belanden in de spaarpot van Asscher

Tientallen miljoenen parkeergelden gaan niet langer automatisch naar de stadsdelen.

Afijn, u snapt waar ons voorkeur naar uit zou gaan.

Ondertussen blijven wij de politiek en de parkeergarage- ontwikkelingen volgen.

Als het er om spant, roepen we u op om weer actie te voeren en bovendien willen we u vragen het contributiegeld voor 2011 te storten (als u dat nog niet gedaan heeft) voor de komende juridische procedures. Het lidmaatschap kost € 10,00. U kunt dit bedrag overmaken naar rekening 39.02.66.027 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Singelgracht in Amsterdam.

Raadsvergadering 23 juni 2009

Op dinsdag 23 juni wordt duidelijk hoe het verder gaat met de plannen rondom de Singelgrachtgarage. Stadsdeel Westerpark neemt dan een besluit over het al dan niet doorgaan naar de volgende projectfase en onder welke voorwaarden.

Plaats:          Raadszaal stadsdeelkantoor Pazzanistraat 1 
                       (in het Cultuurpark Westerpark, boven de Flexbar tegenover 
                       het stadsdeelkantoor)

Tijd:             20.00 uur aanvang
                      De Singelgrachtgarage wordt behandel tussen 20:45/21:30

Als Westerpark tegen stemt, staat het hele plan stil!
We vragen jullie weer om te komen en daarmee duidelijk te maken dat we over een lange adem beschikken.

Verslag Commissievergadering 9 juni 2009

Op 9 juni 2009 waren ongeveer 100 buurtbewoners aanwezig op de tribune bij een commissievergadering in stadsdeel Westerpark waarin de Nota van Uitgangspunten werd besproken.

vergadering_9juni2009

Vijf bewoners hadden spreektijd aangevraagd en hielden een vlammend betoog tegen de plannen van de parkeergarage Singelgracht. Hieronder twee van de vijf betogen:

De betogen leverde kritische vragen van de commissieleden op aan het DB.
Verder nog twee opvallende uitspraken van portefeuillehouder de heer De Jager:

  • “als er bomen sneuvelen gaat het plan niet door”
  • “bij teveel / onverantwoorde bouwrisico’s gaat het plan niet door”

Vervolg: 23 juni 2009
Op dinsdag 23 juni is er een raadsvergadering waarin wordt besloten of er verder wordt gegaan met de plannen onder welke voorwaarden.

Behandeling Nota 9 juni 2009 Westerpark

Op 9 juni 2009 wordt de Nota van Uitgangspunten met de Nota van Antwoord daarop in het Forum Ruimte en Financiën besproken. Ook hier is het mogelijk spreektijd aan te vragen. Dus vraag spreektijd aan, schrijf een korte postion paper (standpuntverklaring) en deel die uit en/of kom als toehoorder. Komt allen en laat u zien en horen!

Dinsdag 9 juni

Plaats:  Raadszaal stadsdeelkantoor Pazzanistraat 1
(in het Cultuurpark Westerpark, boven de Flexbar tegenover het stadsdeelkantoor)

Tijd: 20.00 uur tot 21.15 uur.

Klik hier voor de agenda

Spreektijd aanvragen kan telefonisch voor dinsdagmiddag 15.00 uur op nummer 020-5810135 (E.D. Marseille) of via griffie@westerpark.amsterdam.nl onder opgaaf van uw naam, telefoonnummer en onderwerp.

In ieder geval hebben twee bewoners van de Nassaukade spreektijd aangevraagd. Graag zo veel mogelijk mensen op de publieke tribune.

Resultaat Nota van Uitgangspunten 3 juni 2009

Op woensdag 3 juni 2009 is de Nota van Uitgangspunten besproken in stadsdeel Centrum. We citeren hierover een reactie van Istadsmens:

“Ik ben geschrokken van de toon op de vergadering van stadsdeel centrum gister waar de nota van antwoorden er zonder al te veel protest door gehamerd is. Wat wel opviel was dat enkele raadsleden flauwtjes bezorgd waren over het draagvlak in de buurt. Echter niet bezorgd genoeg om nee te zeggen.” [..]

Daarbij kost die garage gigantische hoeveelheden geld. Geld dat, zoals
bleek uit de vergadering van centrum gister 3 juni, toch op de vergunning-
houder verhaald wordt. Want uit onderzoek (daar heb je er weer een, die
fijne onafhankelijke betrouwbare onderzoeken waar al dat gemeentegeld
in wordt gestoken…) is gebleken dat de Amsterdammer makkelijk 40 euro
per maand voor een vergunning wil betalen!” […]

Inloopspreekuur herprofilering Oldenbarneveldstr 21 april 2009

Op dinsdag 21 april is er over de herprofilering van de Van Oldenbarneveldstraat in de Koperen Knoop een ‘inloopspreekuur’ tussen 18:00 en 20:00 uur (Van Limburg Stirumstraat).

Voornemen van het Stadsdeel is om van deel van de straat een speeltuin te maken. Hierbij verdwijnen er minstens 20 parkeerplaatsen. Dit terwijl de Gemeente ons heeft toegezegd geen parkeerplaatsen op te heffen voordat de parkeergarage een feit is. Het lijkt ons heel nuttig als wij ons ook op deze avond laten zien en horen.