Nieuwsbrief van VVS van 31 augustus 2012

Dag Vrienden,

Niet iedereen beseft dat het besluit over de garage nog niet definitief is. Dat besluit valt op 25 september in de raad van stadsdeel West en Centrum. Dan beslissen de politici of het geld van € 60 miljoen uit het parkeerfonds beschikbaar is voor de bouw. Tot die tijd kunnen wij de mening van politici nog beïnvloeden.

Daarom ACTIE met velen!!
Ga naar onze website voor meer informatie
.

Stadsdeel Centrum

Dinsdag 4 september vindt de meningsvormende vergadering plaats in de commissie Openbare Ruimte van stadsdeel Centrum. Je kunt je opgeven om in te spreken. Op die vergadering die duurt van 20:45 – 21:15 uur, moeten natuurlijk veel buurtbewoners aanwezig zijn. Met of zonder spandoeken, het aantal mensen is doorslaggevend.

Komt dus 4 september naar deze vergadering op het stadhuis kamer 0239. Bekijk de agenda van de  Commissie Openbare Ruimte op dinsdag 4 september.

Stadsdeel West (stadsdeelkantoor Bos en Lommer)

In stadsdeel West kunnen we de mening van politici ook nog beïnvloeden. Daartoe worden er nu met buurtbewoners acties georganiseerd. De groep is nu nog te klein om een echte vuist te maken. We hebben dus meer mensen nodig die hun handen uit de mouwen willen steken tot 25 september, de dag waarop het besluit valt.

Dinsdag 11 september gaat de VVS inspreken in de raadsvergadering van stadsdeel West en heeft jullie steun nodig. Ook dan moeten we met velen aanwezig zijn om te laten zien dat er geen draagvlak is voor die megagarage.
De griffie mailt ons het volgende:

“Tijdens de Politieke Avond op  11 september bespreekt de deelraad de Kredietaanvraag Singelgrachtgarage Marnix. Het eerste deel van de bijeenkomst is openbaar en vanwege uw betrokkenheid bij dit onderwerp nodigt de stadsdeelraad van West u hier graag voor uit,

Datum: 11 september 2012
Tijd: 20.30 uur
Plaats: Stadsdeelkantoor West, Bos en Lommerplein 250

Op de website www.depolitiekeavonden.nl vindt u meer informatie waaronder de agenda en de bijbehorende stukken.

Met vriendelijke groet,
Paula Leideritz
Henriette Penris
Anne Eijsten

Laatste kans om de Singelgrachtgarage te stoppen!

Geheimoverleg op 4 september (Centrum) en 11 september (West)!

De laatste weken zijn aangebroken, om nog iets te kunnen doen aan het ‘verrijzen’ van de Singelgrachtgarage. Zoals aangekondigd in de VVS Nieuwsbrief van 9 juli, nemen stadsdelen Centrum en West op één en dezelfde avond – namelijk dinsdag 25 september – een kredietbesluit voor de bouw van deze megagarage. Via-via hebben wij vernomen dat stadsdeel Centrum nog steeds voor de bouw is en sterke druk uitoefent op de partijen in stadsdeel West!

Voorafgaande aan het kredietbesluit op 25 september is er geheim overleg in beide stadsdelen:

In Centrum op dinsdag 4 september, Commissie Verkeer en Vervoer.
In West op dinsdag 11 september, tussen woordvoerders van de verschillende partijen in de Raad.

Het bestuur van de VVS heeft de afgelopen maanden al diverse gesprekken gevoerd met politici en woordvoerders uit West en Centrum.Maar we moeten alle zeilen bijzetten. Iedereen heeft de mogelijkheid om in te spreken op het openbare deel van de geheim overleg avonden.

Aanmelden om in te mogen spreken op 4 september in Centrum

In Centrum wordt het kredietbesluit behandeld in de commissie Openbare Ruimte op dinsdag 4 september om 20.45 uur.
Aanmelden om in te schrijven kan telefonisch via: 552 4366 of per e-mail via: raadsgriffie@centrum.amsterdam.nl.
Je aanmelding moet uiterlijk om 16.00 uur op de dag vóór de desbetreffende vergadering – maandag 3 september dus – binnen zijn bij de raadsgriffie.
Zie voor meer informatie over inspreken de website van stadsdeel Centrum.

Aanmelden om in te mogen spreken op 11 september in West

In West is het openbare deel van de vergadering op dinsdag 11 september. Het tijdstip is nog niet bekend. Dit is zeer binnenkort te vinden op de kalender van het Bestuur van stadsdeel West.
Aanmelden om in te schrijven kan per e-mail via: griffie@west.amsterdam.nl.

Naast mensen die willen inspreken, hebben we ook massa nodig om de politiek nogmaals te laten zien dat er geen draagvlak is voor deze MEGAGARAGE.

Aanstaande zaterdag, 1 september, gaan we actievoeren bij een picknick van GroenLinks, waar ook lijsttrekker Jolanda Sap aanwezig zal zijn.
Hier worden jullie vandaag of morgen nog verder over bericht.

Dinsdag 3 juli geen actie VVS geen open podium in de raad

Dag Vrienden

Vandaag (29 juni 2012) heeft de griffier van stadsdeel West ons gebeld met de mededeling dat de (geheime) vergadering over het kredietbesluit verplaatst is naar september, dus na het zomerreces .

Graag wel de poster  printen en voor het raam hangen. Het moet voor iedereen duidelijk en zichtbaar zijn dat zeer veel mensen tegen de Singelgrachtgarage zijn.

Met vriendelijke groet,

Bestuur VVS

Raamposter Singelgrachtgarage stop! (PDF – A4)

In 2009 was op Google Maps Street view te zien dat de Nassaukade en de Marnixkade vol hingen met ‘Stop!’ affiches. Laten we deze weken nog een keer laten zien dat we nog steeds tegen zijn.

Lees de NIEUWSBRIEF oktober 2011‏

———————-

Besluit over de definitieve kredietverlening Singelgrachtgarage pas aan einde van dit jaar..

Persbericht 24 mei 2011

Stadsdeelraad West neemt waarschijnlijk pas ‘aan het einde van dit jaar’ een besluit over de definitieve kredietverlening voor de bouw van de Singelgrachtgarage. Om een einde aan alle onduidelijkheid weg te nemen deed wethouder de Jager deze uitspraak tijdens een tumultueus Open Forum op de Politieke Avond in Stadsdeel West.
Verder werd in antwoord op vragen die gesteld werden door zowel bewoners als raadsleden, door portefeuillehouder de Jager toegezegd, dat ‘nieuwe ontwikkelingen en recente onderzoeksgegevens’ in de besluitvorming zullen worden meegenomen.

Enkele raadsleden en stadsdeelvoorzitter Martien Kuitenbrouwer betreuren de gebrekkige communicatie van het stadsdeel over de uiteindelijke besluitvormingsprocedure Singelgrachtgarage.

Vrienden van de Singelgracht


Laat u horen en zien, Dinsdag 24 mei, tijdens het Open Podium van 20.30 tot 21.30 uur.

Dinsdag 10 mei jl. vond er in stadsdeel West een meningsvormende raadsvergadering plaats over de Besteding Parkeerfonds 2010-2015.
Uit dit Parkeerfonds moet ook de (eventuele) bouw van de Singelgrachtgarage worden betaald. De VVS stuurde vooraf brieven naar de raadsleden en twee leden spraken in. De situatie is als volgt: de Vereniging heeft de SP en de Groenen aan haar zijde, VVD en Groenlinks zijn voor, D’66 houdt zich voornamelijk bezig met haar eigen sores, maar vertoonde wel kritische oprispingen en PvdA is weifelachtig. Met zowel D’66 als PvdA hebben we daarom contact om nog één keer onze argumenten ter tafel te brengen. Het besluit over de bouw van de Singelgrachtgarage valt op 24 mei a.s.

Op 10 mei hebben we jullie gemist!

We hadden gehoopt op een stampende menigte, op zo’n avond waarop de stoelen weer niet aan te slepen waren. Maar het lijkt erop dat velen het moede hoofd hebben laten hangen.

Doe dat aub niet. Laat door je aanwezigheid, ook weer op 24 mei, weten dat we nog steeds tegen de garage zijn. We hebben jullie steun nodig, ook als de plannen door mochten gaan. In dat geval moeten we onze krachten pas echt bundelen.

Het definitieve besluit over de bouw van de garage valt op 24 mei a.s. in het blok Besluit vanaf 22.30 -23.30 uur.
Maar laat u horen en zien tijdens het Open Podium van 20.30 tot 21.30 uur. Dan kunnen bewoners ideeën en opvattingen voorleggen aan de raadsleden. Aanmelden bij de griffie 020 – 2531714

Op 24 mei rekenen we op jullie!

Algemene info plus de stukken voor deze avond vind je op: http://west.notudoc.nl/cgi-bin/meeting.cgi/action=view/id=28

Adres: Stadsdeelkantoor Bos en Lommerplein 250
Openbaar vervoer
Sneltram: 50, halte De Vlugtlaan
Tram: 7 of 14, halte Bos en Lommerplein
Bus: 15, 21, 80 of 82 halte Bos en Lommerplein
En op de fiets slechts 10 minuten.

Routebeschrijving naar Bos en Lommerplein 250
http://www.west.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/contact/bezoeken/routebeschrijving/

Dinsdag 24 mei om 20.30 uur in het stadsdeelkantoor


KOMT ALLEN 10 MEI 19:30 (liefst iets eerder) naar de Politieke avond van Stadsdeel West.Dan wordt in de stadsdeelraad West de financiering van de Singelgrachtgarage besproken.

Bewoners mogen (3 minuten) inspreken, maar moeten dat vooraf aanmelden bij de griffie.

LAAT DOOR IN TE SPREKEN OF JE AANWEZIGHEID WETEN DAT WE NOG STEEDS TEGEN DE PARKEERGARAGE ZIJN

Op 24 mei wordt er een besluit genomen over de financiering van de Singelgrachtgarage

Laat ook voor 10 mei aan de lokale afdeling van je politieke partij weten hoe je denkt over de parkeergarage!

Routebeschrijving naar Bos en Lommerplein 250
http://www.west.amsterdam.nl/algemene_onderdelen/contact/bezoeken/routebeschrijving/

Algemene info over deze Politieke Avonden op:
http://www.west.amsterdam.nl/bestuur_en/stadsdeelbestuur/stadsdeelraad/politieke_avonden/

[Citaat van de info over het agendapunt]

Afwegingskader besteding Parkeerfonds stadsdeel West 2012 – 2015

In presidium van 5 april is bepaald dat dit onderwerp wordt gepland op 10 mei in Mening (stond op 15 maart in blok Besluit) en Besluit van 24 mei

In het coalitieakkoord “West maakt het verschil” is vastgelegd dat alle investeringen in het domein verkeer, vervoer, parkeren, openbare ruimte en groen, volledig uit het Parkeerfonds moeten worden gefinancierd. De ruimte, die op die manier ontstaat binnen de algemene middelen en het ISV, wordt ingezet voor tekortreductie en, voor wat het ISV betreft, in de fysieke component van sociaal beleid, kunst, cultuur en economie. Om een integrale afweging te maken tussen de verschillende ambities van het bestuur binnen de financiële mogelijkheden van het parkeerfonds heeft het Dagelijks Bestuur een afwegingskader geschetst, waaraan de verschillende investeringsvoorstellen getoetst zijn. Dit afwegingskader wordt aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. Tevens wordt ter kennisname de daaruit volgende lijst van projecten voorgelegd, die in 2011 en verder worden gefinancierd uit het Parkeerfonds. Jaarlijks zal het Dagelijks Bestuur rapporteren over de voortgang van deze projecten.


Het lijkt een stilte voor de storm. De bestuurders van Stadsdeel West laten weinig van zich horen. Wat gaat er gebeuren met de plannen voor de parkeergarage Singelgracht.

En de investeerders wachten rustig af


Dinsdag 26 april 2011
Het Stadsdeel West organiseert een Inloopbijeenkomst over de aanpak Frederik Hendrik Plantsoen.

[Citaat van de flyer van de stadsdeelraad]

Begin vorig jaar bent u geïnformeerd over de nieuwe inrichting van het Frederik Hendrikplantsoen. Via een vragenlijst werd de mogelijkheid geboden uw mening te geven over een aantal scenario’s die zijn opgesteld voor de herinrichting. Mede op basis van de uitslag van dit onderzoek, maakt de deelraad een keuze uit deze scenario’s. Vanwege de fusies van de stadsdelen en vanwege een financiële afweging wordt de scenariokeuze later gemaakt dan aanvankelijk gepland.

Extra scenario
Op dinsdagavond 26 april wordt de stand van zaken besproken en uitleg gegeven over een extra scenario dat aan de raad wordt voorgelegd. Dit 5e scenario gaat uit van renovatie van het park waarbij herstel van het huidige ontwerp als uitgangspunt wordt genomen. WIj hopen u de 26e te mogen verwelkomen”

Datum: Dinsdag 26 april
Tijdstip: 20:00 – 21:30
Locatie: Rijk Kramerschool, Nassaukade 124

[Einde citaat van de flyer van de stadsdeelraad]

De ingang van de Singelgrachtgarage is midden in het FH plantsoen gepland, dus komt allen!!

nieuwsbrief VVS 12 maart 2011‏

Politieke avond 8 maart

Op de ‘Politieke avond’ in het stadsdeelkantoor van Stadsdeel West, heeft de deelraad gediscussieerd over de nota ‘Besteding Parkeerfonds 2012 – 2015’.

Volgens het coalitieakkoord ‘West maakt het Verschil’ moeten alle investeringen in verkeer, vervoer, parkeren, openbare ruimte en groen vanwege bezuinigingen uit het Parkeerfonds betaald worden.

In de nota staan ook gelden gereserveerd voor de Singelgrachtgarage.

Lees verder op Na een lange stilte staat de parkeergarage singelgracht weer in de schijnwerpers


28 November 2010

Het bestuur van de VVS heeft tijdens de algemene beschouwingen Begroting 2011 stadsdeel West de contacten met de woordvoerders van de politieke partijen weer nieuw leven ingeblazen. Duidelijk is geworden dat ook zij niet weten of de bouw van de Singelgrachtgarage Marnix nu door gaat of niet.
Lees verderSingelgrachtgarage van de baan door bouwstop?

Door de gemeente Amsterdam is een bouwstop afgekondigd voor alle nieuwe infrastructurele projecten in de stad.
We weten nog niet wat dit voor gevolgen heeft voor de voorgenomen bouw van de Singelgrachtgarage.
Stadsdeelraad West moet over de mogelijkheid tot uitvoering van het project, nog een definitief besluit nemen. “Door de economische crisis dienen alle grote uitgaven extra kritisch bekeken te worden en dat geldt evenzeer voor de plannen voor de Singelgrachtgarage”, aldus de PvdA.
In september beginnen de bezuinigingsgesprekken.


Dag Vrienden,

De definitieve uitslag van het stadsdeelreferendum Singelgrachtgarage Marnix van woensdag 9 juni 2010 is inmiddels vast komen te staan:

23.160 stemmen voor

22.425 stemmen tegen

Een verschil van slechts 735 stemmen bij een opkomst van 45.585 stemmers! Natuurlijk was het prettig geweest als de balans net in ons voordeel was uitgeslagen, maar al met al is het een resultaat om trots op te zijn. Het resultaat dat laat zien dat het verzet tegen de bouw van de parkeergarage vele malen groter is dan Dirk de Jager steeds stelde. Er is slechts sprake van een nipte overwinning van voorstemmers uit, met name, veraf gelegen wijken.

Want laten we vooral niet vergeten dat we deze ‘strijd’ met een fikse en bijzonder oneerlijke achterstand begonnen. Toen de tegenstander, die een nederlaag voorzag, besloot om de doelpalen te verzetten, in dit geval de grenzen van het gebied waarin gestemd kon worden, wisten we eigenlijk al dat het bijna onmogelijk was om een overwinning te behalen. Hoe anders was het geweest als het spel eerlijk was gespeeld!

In (voormalig) Westerpark, het gebied waarbinnen dit Referendum gehouden had moeten worden, hebben we ruim gewonnen. Daarbij komt nog dat er na het Referendum onregelmatigheden zijn geconstateerd, waardoor meerdere tegenstemmers hun stem niet konden uitbrengen. Sommigen ontvingen geen stembiljet, weer anderen mochten op het stemkantoor van hun keuze hun stem niet uitbrengen. Een kwestie die op dit moment nog wordt onderzocht door een van onze leden.

Kortom, het zou dom zijn om bij zo’n klein verschil (juridisch gezien komt het waarschijnlijk net neer op 50/50!), het hoofd te laten hangen. We moeten nu laten zien dat wij er nog steeds voor gaan en dat wij ons nog niet gewonnen geven.

Zoals we al eerder meldden, vindt er in de Raad op dinsdag 29 juni van 19.30 tot 21.00 uur een meningsvormende bespreking plaats. Onderwerp zal zijn hoe de uitslag van het referendum te duiden en de consequenties die deze uitslag kunnen hebben.

Stadsdeel West heeft een grotere raadzaal dan Westerpark. Het is nodig dat in die grote raadzaal veel mensen zijn om de nieuwe raadsleden duidelijk te maken hoe intens het verzet tegen de bouw van de parkeergarage is. Wij verzoeken u dringend om ons te steunen en met velen te komen.

Het is die avond ook mogelijk om in te spreken (3 minuten per spreker). U kunt zich tot 24 uur voor de raadsvergadering aan de griffie te melden bij mw.Lineke Marseille l.marseille@west.amsterdam.nl of telefonisch 020 253171 . Leden van de VVS zullen ook inspreken.

Voorlopig zal dit de laatste keer zijn dat wij een beroep op u doen, dus reserveer de 29ste a.u.b. in uw agenda. Bij voorbaat dank!

De definitieve besluitvorming volgt op dinsdag 6 juli. Dan zullen we horen of de bouw van de Singelgrachtgarage doorgaat of niet.


Alle mensen in West, die de moeite hebben genomen hun stem te laten horen over de Singelgrachtgarage: Bedankt!

Vrijdag 11 juni wordt om 10.00 op het Stadsdeelkantoor Oost (Bos en Lommerweg) de definitieve uitslag bekend gemaakt in een openbare zitting van het Hoofdstembureau (Raadzaal)

Vrienden van de Singelgracht, nu ook op twitter:
http://twitter.com/NoParkeergarage

en bij rtvNH:
http://rtvnh.nl/nieuws/index.asp?newsid=109787

De SP was al tegen http://amsterdam.sp.nl/kerngroepen/west/berichten.php?itemid=3700

Maar nu hebben D66 en Martientje Kuitenbrouwer (PvdA – Voorzitter dagelijks bestuur West) zich ook negatief uitgesproken over parkeergarages:
Dinsdag 8 juni 2010 – Singelgrachtgarage: Goed idee, slecht plan.

http://www.nieuwsuitamsterdam.nl/nl/kandidaten-2010/martientje-kuitenbrouwer

Nieuwsitem over de Singelgracht op AT5 – 8 juni 2010
http://www.at5.nl/artikelen/42562/referendum-parkeergarage-singelgracht

Print via link onze flyer en hang hem voor je raam!

Flyer - Stem tegen -  Referendum Singelgracht

Een acht minuten durend debat tussen wethouder de Jager en een bestuurslid van de Vrienden van de Singelgracht. Te zien op de website van AT5 – “De stelling van Amsterdam”

http://www.at5.nl/tv/de-stelling-van-amsterdam/aflevering/5629


Ja, wij willen ook dat er parkeerplaatsen van de straten worden weggehaald

Maar niet vierhonderd in één keer, zoals wethouder de Jager dat wil.

Ja, wij willen ook daarmee ruimte maken voor voetgangers, fietsers en spelende kinderen

Daar zijn we het allemaal over eens en daar gaat het Singelgracht Referendum ook niet over

Nee, wij willen geen parkeergarage laten bouwen van 60 miljoen euro in de Singelgracht bij het Marnixbad!

Want geld kan maar één keer worden uitgegeven. En als je het uitgeeft aan de bouw van een parkeergarage, dan kan je het niet uitgeven aan het maken van speelplaatsen, fietsvoorzieningen of het verfraaien van de straten. Daar gaat het Referendum dus over.

Wilt u ook niet dat er 60 miljoen in het water van de Singelgracht wordt gestort, stem dan 9 juni tegen.

Zo simpel is het 🙂


Artikel op ‘Bouwmaterieel’


“Bewoners van de Kolenkitbuurt in het nieuwe stadsdeel West gaan twee keer zoveel betalen voor hun parkeervergunning. In drie jaar tijd worden de tarieven ‘geharmoniseerd’ met het tarief in Oud-West.”
http://www.at5.nl/artikelen/40460/parkeervergunning-kolenkit-verdubbeld

Daar gaat het referendum dus over: (PARKEER)GELD.
Parkeerplaatsen worden van straat weggehaald om een tekort aan parkeerplaatsen te creëren, zodat mensen daarna bereid zijn er meer voor te betalen.
Er worden wel parkeerplaatsen in garages gemaakt, maar die worden uiteindelijk veel duurder dan de weggehaalde plaatsen op straat. Dit niet alleen bij de garage die gepland is in de Singelgracht bij het Marnixbad, maar ook bij de garage in de Singelgracht bij de Overtoom en de parkeergarage bij de Geldersekade.
Door heel Amsterdam wil men parkeergarages bouwen. In 2025 alle parkeerplaatsen van de straat weg, is een droom van een parkeergarage ontwikkelaar.
Bij het Cremerplein en de Churchillaan hebben protesten van bewoners er toe geleid dat de stadsdeelraden uiteindelijk tégen hebben gestemd. Bewoners (met name ouders met kinderen) protesteren overal in de stad; niet omdat ze geen ruimte voor kinderen willen, maar omdat betrokkenen snel doorhebben dat ze er qua bomen, groen en speelplaatsen op achteruitgaan als er enorme parkeergarages worden gebouwd.
Die parkeergarages Cremerplein en Churchillaan gaan dus niet door, maar houd er rekening mee dat er ook bij u vroeger of later een envelop in de bus valt met een brief van uw stadsdeelraad dat er een parkeergarage bij u in de straat komt voor ‘ruimte voor de spelende kinderen’. Ruimte voor projectontwikkelaars bedoelen ze daarmee.
En reken er dan maar op ook bij u de parkeervergunning en het parkeren voor bezoekers onbetaalbaar wordt en dat de bomen in uw buurt omgehakt worden om een inrit te maken en dat ze bedenken dat de inrit in een park of in een speelplaatsje gemaakt wordt. Als u dan vraagt voor welke kinderen en waar ruimte wordt gemaakt zal er geen antwoord komen, want eerst moet die garage er komen. En als die garage er is zal blijken dat er geen tijd of geld meer is om de speelplaatsen en de plantsoenen te (her)bouwen voor spelende kinderen.
Laat het voor ons en straks voor u niet zo ver komen. Stem tégen op 9 juni!!!!!!


REFERENDUM SINGELGRACHTGARAGE – 9 JUNI 2010 !!!!

9 juni 2010 kunnen alle stemgerechtigden in stadsdeel West hun mening laten horen. Laat deze kans niet voorbijgaan.

Zo kort mogelijk: onze argumenten tegen de bouw:

• De bouw van de Singelgrachtgarage is een aantasting van de openbare ruimte. Prachtige oude bomen + een deel park verdwijnen voor altijd; de bouw is bedreigend voor monumentale platanen en iepen langs de kades;

• Er zijn tal van andere, veel goedkopere alternatieven te bedenken om hetzelfde einddoel (ruimte voor voetgangers en spelende kinderen) te bereiken. Sinds eind 2008 zijn er sowieso veel minder parkerende bezoekers in de Frederik Hendrikbuurt. (22% minder bezoekers in Westerpark). Er kunnen dus best 400 plaatsen (5% van het totaal aantal parkeerplaatsen in Westerpark) van straat weggehaald worden, zonder dat ze gecompenseerd hoeven worden in een parkeergarage. Dat verwijderen moet naar onze mening rustig aan gebeuren, over een aantal jaren en tegelijkertijd moeten er alternatieven worden aangeboden.

• Er worden knollen voor citroenen verkocht: er worden steeds spelende kinderen en mooie straten genoemd en getoond, maar mooie straten of speeltuinen horen niet bij dit project; is geen geld voor gereserveerd!
Dit project is alleen de bouw van een parkeergarage.
Of er daarna nog geld en de poliieke ambitie is om de straten te verfraaien moeten we maar afwachten;

• Het is een ongezond plan; De luchtvervuiling door de concentratie van honderden in- en uitrijdende auto’s hoopt zich op rond het Frederik Hendrikplantsoen;

• Er ontstaat een zeer onveilige verkeersituatie op het toch al levensgevaarlijke Frederik Hendrikplein;

Iedere vergunningouder van voormalige stadsdeel Westerpark moet meebetalen aan de hoge bouwkosten van de parkeergarage (60.000 euro per parkeerplek);

• Mensen parkeren liever op straat, dicht bij huis; dat er dus minder zoekverkeer zal zijn is onzin;

parkeren voor bewoners en ondernemers wordt duurder;

• De meeste mensen in de Frederik Hendrikbuurt (80%) hebben aangegeven geen gebruik denken te gaan maken van de parkeergarage;

• De meeste ondervraagde mensen hebben aangegeven dat ze de mening van de directe omwonenden belangrijk vinden

• De meeste directe omwonenden zijn fel tegen. Op de meeste ramen hangen al een jaar posters tegen de garage;

• Overigens staat de Q-park garage (625 plaatsen) bij de Elandsgracht op loopafstand van de nieuw te bouwen garage vaak leeg;

• Voor sommige mensen wordt de afstand van huis naar de parkeergarage veel te groot;

• Deze garage gaat de gemeenschap tot in lengte van dagen nog jaarlijks veel geld kosten (390.000 euro!);

Overschrijding van de bouwkosten is zeer waarschijnlijk door de vele risico’s die verbonden zijn aan zo’n groot bouwproject onder water.

• Er moet veel bezuinigd worden door het stadsdeel. Is het dan normaal dat het stadsdeel 60 miljoen gaat uitgeven voor het verplaatsen van auto’s van de straat naar onder de grond?


Een uitgebreidere versie van onze tegen argumenten:

De Stadsdelen West en Centrum willen een parkeergarage met 800 parkeerplekken bouwen onder het water van de Singelgracht tussen het Marnixbad en het politiebureau Raampoort. De in- en uitritten komen in het Frederik Hendrikplantsoen.
Stadsdeel Westerpark heft 400 parkeerplaatsen in de straten op. Stadsdeel Centrum 261 parkeerplekken.
– Vergunninghouders van het Centrum (bewoners en bedrijven) krijgen 280 plekken in de garage
– Vergunninghouders van het Westerpark (bewoners en bedrijven) krijgen 336 plekken in de garage
– Voor bezoekers zijn er 184 plaatsen gereserveerd in de garage
NB Er kan geen onderscheid gemaakt worden tussen Centrum en Westerpark bezoekers; de ervaring leert dat er veel meer bezoekers voor het Centrum zijn dan voor Westerpark

De besturen willen daarna de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren door parkeerplaatsen van de straat te halen en zo meer ruimte te geven aan voetgangers en spelende kinderen. LET GOED OP DE FORMULERING, er worden geen voorzieningen gemaakt voor voetgangers of spelende kinderen, er wordt alleen ‘ruimte gemaakt’.

WIJ STEMMEN TEGEN DE BOUW VAN DE SINGELGRACHTGARAGE EN ADVISEREN U DAT OOK TE DOEN

Wij zijn (natuurlijk) niet tegen ruimte voor voetgangers en spelende kinderen en zelfs niet tegen ondergrondse parkeergarages, maar tegen deze MEGAgarage op DEZE plek.
De Megagarage Singelgracht met 800 plekken voor bewoners maar ook veel bezoekers en met de inritten in het Frederik Hendrikplantsoen is schadelijk voor de buurt:

Onder andere deze prachtige bomen moeten worden omgehakt als de parkeergarage Singelgracht gebouwd zou worden. Laat dat niet gebeuren!

• Het is een aantasting van de openbare ruimte (bomen + deel park verdwijnen) De bouw van ten koste van een stuk van onze mooiste openbare ruimte

.
Prachtige oude bomen moeten gekapt worden en het Frederik Hendrikplantsoen als speelplek voor jongeren en als ontmoetingscentrum voor bewoners wordt ernstig aangetast. De bouw van de megagarage is dus helemaal geen kwaliteitsimpuls voor de openbare ruimte.

Er zijn tal van andere, veel goedkopere alternatieven te bedenken om hetzelfde (ruimte voor voetgangers en spelende kinderen) te bereiken. Dat er een 60 miljoen (!!!) kostende onderwatergarage nodig is om iets simpels als ruimte te maken is gewoonweg flauwekul.

Het is een ongezond plan; De luchtvervuiling door de concentratie van honderden in- en uitrijdende auto’s hoopt zich op rond het Frederik Hendrikplantsoen.
Een parkeergarage met 184 plaatsen voor bezoekers trekt verkeer aan, dus meer fijnstof en meer lawaai in Westerpark. In stadsdeel Westerpark is de gezondheid van de bewoners al gemiddeld slechter dan in bijvoorbeeld het Centrum.

30 meter van deze kruising voor het Cartesius Lyceum is de uitrit van de garage gepland. Deze levensgevaarlijke kruising van voetgangers, fietsers, bus 18 en tram 3 kan er niet nog eens honderden auto\’s per dag bij hebben.

Er ontstaat een zeer onveilige verkeersituatie op het Frederik Hendrikplein. Elke dag kruisen honderden auto’s die de garage in- en uitrijden auto’s, vrachtwagens, bussen, trams, fietsen en niet te vergeten het fietspad en het voetgangerspad. In deze buurt lopen en fietsen ongeveer 2000 leerlingen van en naar school. Een deel van de problemen van de Marnixstraat worden verplaatst naar het Frederik Hendrikplein!

Iedere vergunningouder van voormalige stadsdeel Westerpark moet meebetalen aan de hoge bouwkosten van de parkeergarage (60.000 euro per parkeerplek).
De parkeertarieven stijgen voor iedere vergunninghouder – lang voor de bouw van de garage – met 33% per maand (= € 5,50) Ondernemers moeten € 8,80 per maand meer betalen. Maar….
– Parkeren op straat wordt moeilijker (er worden veel plaatsen weggehaald), maar blijft mogelijk, dus ook het zoeken naar parkeerplaatsen blijft, wordt zelfs erger als de plaatsen op straat schaarser worden;
– Niemand krijgt een vaste plek in de garage;
– De meeste mensen in de Frederik Hendrikbuurt (80%) hebben aangegeven geen gebruik denken te gaan maken van de parkeergarage. Overigens staat de Q-park garage (625 plaatsen) bij de Elandsgracht op 150 meter loopafstand van de nieuw te bouwen garage vaak leeg;
– Voor velen wordt de afstand van huis naar de parkeergarage veel te groot.
Veel mensen in West zullen de garage dus niet (kunnen) gebruiken, maar moeten er wel aan meebetalen.

• Deze garage gaat de gemeenschap tot in lengte van dagen nog jaarlijks veel geld kosten. Het grootste deel van de gebruikers van de garage heeft een vergunning. Vergunningen leveren niet genoeg om de garage te onderhouden (elektra, technisch onderhoud etc.) dus er is door de wethouder gesteld dat er jaarlijks nog eens €390.000,- bijgelegd moet worden. Wie gaat dat betalen?

Overschrijding van de bouwkosten is zeer waarschijnlijk door de vele risico’s die verbonden zijn aan zo’n groot bouwproject onder water. (verzakkingen van huizen bijvoorbeeld). Wie moet dat dan betalen?

Er moet veel bezuinigd worden door het stadsdeel. Is het dan normaal dat het stadsdeel 60 miljoen gaat uitgeven voor het verplaatsen van auto’s van de straat naar onder de grond? Op welke uitgaven gaat ze wel bezuinigen: Onderwijs? Jeugdzorg? Armoedebestrijding?

• De wethouders die deze garage erdoor gedrukt hebben; de heren De Jager (Groen Links) en de inmiddels van het politieke toneel verdwenen heer Koldenhof (VVD) hebben het graag en voortdurend over het achterliggende doel van de parkeergarage: “meer ruimte creëren voor spelende kinderen”. Er worden voornamelijk ook plaatjes getoond van mooie straten en spelende kinderen. Ze vergeten erbij te vertellen dat er geen euro (€ 0,0!) van de 60 miljoen feitelijk besteed wordt aan speeltuinen, bredere stoepen en dergelijke. Laten we het helder houden. De 60 miljoen voor de Singelgrachtgarage worden besteed aan het omzagen van monumentale bomen, het maken van een betonnen parkeergarage onder water, slagbomen, parkeeermeters liften en in- en uitritten. Geen cent dus voor de spelende kinderen of mooie stoepen!


26 januari 2010 jl.

Beste vrienden,

Besluit
Zowel stadsdeel Centrum als stadsdeel Westerpark hebben in principe ingestemd met de voorgenomen plannen voor de Singelgrachtgarage. Echter, alles ligt stil vanwege het besluit van de Raad van Westerpark om een referendum over dit onderwerp toe te staan. Daarmee is het ons, de Vrienden van de Singelgracht, gelukt om de definitieve beslissing over de verkiezingen heen te tillen. Iets wat de projectleiding vanaf het begin af aan heeft getracht te voorkomen.

Daarnaast werd tijdens de raadsvergadering van 26 januari duidelijk dat de financiële haalbaarheid van de bouw twijfelachtig is geworden; een logisch gevolg van de crisis en de enorme bezuinigingen op de stadsdeelbegrotingen. De PvdA en Groenlinks dienden een gezamenlijke motie in, waarin staat dat de toekomstige Raad van stadsdeel West de financiële onderbouwing van de plannen opnieuw ter discussie mag stellen. Indien de raadsleden van stadsdeel West van mening zijn dat de parkeergarage teveel gaat kosten, mogen zij dus gewoon ‘nee’ zeggen. Ze zijn dan niet aan het eerdere besluit van stadsdeel Westerpark gebonden. Deze motie is met een meerderheid van stemmen aangenomen.


Woensdag 13 januari 2010 16:40
“Westerpark wil geen parkeergarage””De bewoners van Westerpark zijn boos over de plannen om een parkeergarage onder de Singelgracht te bouwen.”

Bekijk het volledige bericht en de videobeelden uit het AT5 Nieuws van vanavond op:
http://www.at5.nl/artikelen/30457/gfjfsj


Bekijk hier één van de zeven (!) inspraakreacties tegen de Singelgrachtgarage. Betoogd wordt dat de aannames waarop het héle plan voor de Singelgrachtgarage rust, niet kloppen. Lees snel!!(pdf)


Adhesiebetuiging
Wie zegt er nu eens stop!
Begin januari nemen de deelraden Westerpark en Centrum een besluit over de Singelgrachtgarage Marnix. Komt hij er wel of komt hij er niet? Wij roepen de raadsleden op om tegen deze garage te stemmen.
Stop met de plannen voor de bouw van deze milieuonvriendelijke, verkeersonveilige en veel te dure megagarage

Het blijkt uit de bewonersenquête dat sommige buurtbewoners denken dat parkeren goedkoper wordt als de Singelgrachtgarage gebouwd zal worden.
Beste mensen; DIT IS NIET ZO. Parkeren voor vergunninghouders wordt juist duurder.
Lees verder op “Wat speelt er”


Maandag 30 november heeft De Vereniging een brief overhandigd aan de raadsleden van stadsdeel Westerpark

Deze brief gaat over de noodzaak om snel een regeling te ontwerpen om eventuele schade aan huizen voor de bewoners vooraf en goed te regelen, als besloten wordt om door te gaan met de plannen voor de parkeergarage. Naar het voorbeeld van de commissie Veerman hebben wij randvoorwaarden geformuleerd.
Schaderegeling Parkeergarage Marnix


Het Parool

Het Parool van zaterdag 10 oktober opende met de kop Miljoenenstrop parkeren.

Wat wij natuurlijk allang wisten, maar nu blijkt uit een vertrouwelijke notitie van de Gemeente, is dat de parkeerdruk in de stadsdelen rond het centrum sterk is teruggelopen. Westerpark incasseert daarom 22 procent minder parkeergeld dan begroot. Leg de link met de exploitatieberekening van de nieuwe garage in het Programma van Eisen en u kunt scoren in uw brief met zienswijzen.

Klachtenbrief

Het bestuur van de Vereniging Vrienden van de Singelgracht heeft een klacht ingediend bij het dagelijks bestuur van Westerpark, de klachtenadviseur Westerpark en de Nationale Ombudsman vanwege ernstige gebreken in de communicatie met bewoners en het niet nakomen van afspraken.

U kunt de klachtenbrief lezen onder het kopje Wat speelt er.

Niettemin leest u in het Programma van Eisen op pagina 10 hoe gesmeerd de inspraak allemaal verlopen is.

Het bestuur van de VVS blijft voortdurend de politiek verantwoordelijken benaderen en informeren in de hoop dat hen duidelijk wordt dat het nemen van een go-besluit in januari bizar, uit de tijd en in alle opzichten onverantwoord is.

Bezwaar tegen Singelgrachtgarage Marnix

U kunt bezwaar maken tegen de Nota van Uitgangspunten Singelgrachtgarage. Aanstaande dinsdag 28 april is de laatste mogelijkheid! 

Voorbeeld bezwaarschrift Nota van Uitgangspunten (Word doc)

U kunt dit Word document aanpassen, maar u kunt het document ook:
– direct uitprinten;
– uw persoonlijke gegevens invullen (naam, adres, geboortedatum en handtekening zijn verplicht)

U kunt deze brief uiterlijk MAANDAG 27 APRIL in de brievenbus van Nassaukade 86 (rechterdeur) gooien, dan zorgen wij ervoor dat uw bezwaarschrift op het Stadsdeelkantoor komt!

Bezwaar parkje Van Oldenbarneveldtstraat

Het  stadsdeel heeft plannen met een ‘postzegelpark’ in en de afsluiting van de Van Oldenbarneveldtstraat. Over dit plan hebt u misschien nog niets gehoord, want alleen bewoners van de Van Oldenbarneveldtstraat zijn hierover geïnformeerd. Maar zoals u kunt lezen is het voor de hele buurt van belang. Het betreft namelijk ook het opheffen van 21 parkeerplaatsen en hangt daarmee samen met de plannen voor de Singelgrachtgarage.

Voorbeeld bezwaarschrift park Van Oldenbarneveldtstraat

 Als u zich in het bezwaarschrift kunt vinden, kunt u dit uitprinten, invullen en uiterlijk MAANDAG 27 APRIL in de brievenbus gooien op Nassaukade 86.