Nieuwsbrief VVS 8 juni 2017

Dag Vrienden,

We informeren u over enkele door ons ondernomen stappen:

Gesprek met het projectteam centrale stad 12 mei.

Naar aanleiding van de informatieavond concept bestemmingsplan Singelgrachtgarage heeft de VVS 28 april een brief geschreven naar het projectteam. Wij maakten bij voorbaat bezwaar tegen de afwijkingen van  het 1e conceptbestemmingsplan:

 • De keuze voor de brede variant ( van wal tot wal) van de garage in plaats van de smalle variant (6,5 meter vanuit de kroon van bomen).
 • Er zat een verkeerde tekening van de bomen in het 2e concept. Hooguit 7 bomen zouden gekapt worden en alle overige bomen waren verplantbaar. Zie onze website voor de laatste ons bekende tekening van de bomen van mei 2014.
 • De keuze voor dubbelgebruik van de garage door bezoekers tegen alle afspraken in.

U kunt de brief nalezen op onze site onder de menukeuze ‘Bezwaren’ of via deze link.

Door de meivakantie vond het gesprek met het projectteam pas plaats op 11 mei.

 Resultaat: Uitgangspunt van het projectteam: zoveel mogelijk bomen moeten behouden blijven.

 • Door de ‘wokkel-vormige’ ingang naar de garage te veranderen en iets te verleggen, kunnen opnieuw twee bomen gespaard worden aan de kade van de Singelgracht ter hoogte van de Zaagpoortbrug. Zie oude en nieuwe bomenkaart op onze website onder de menu keuze: Bezwaren of via deze link.
 • Een gezonde monumentale boom langs het FH-park blijft nu ook behouden. Een minder gezonde monumentale boom moet nu het lootje leggen.
 • De twee bomen die weg moesten vanwege de aanvoer van materiaal bij de Raampoortbrug staan nu in principe ook groen op de kaart. De aannemer moet maar een andere wijze van vervoer aanbieden bijvoorbeeld over water.
 • Grote snoei van bomen vanwege damwanden is niet aan de orde. De brede variant staat er enkel om de aannemers te verleiden met innovatieve ontwerpen te komen.
 • In de beantwoording van de zienswijzen en bij het aanpassen van het ontwerp naar het definitieve bestemmingsplan zal de correcte tekening van de bomen meegenomen worden.
 • Dubbelgebruik: gaat het projectteam uitzoeken. Geld speelt hierbij een grote rol

 Het bestuur van de VVS merkt op dat de toegankelijkheid, openheid en betrokkenheid van dit gemeentelijke projectteam een verademing is vergeleken met ….. het projectteam van stadsdeel West.

Indienen zienswijzen

Wij weten dat velen schriftelijk een zienswijze hebben ingediend. Ook de VVS heeft dit gedaan.

Onze bezwaren zijn gericht tegen: oud denken en de ontwikkeling van de parkeervraag; dubbelgebruik door bezoekers;  het water en beschermd stadsgezicht (tegen het volgooien van de Singelgracht met extra boten en uitbreiding van de jachthaven);  de luchtkwaliteit bij en in het Frederik Hendrikplantsoen waar de ingang van de garage komt;  de verkeersveiligheid en veiligheid van fietsers; het ontbreken van fietsvoorzieningen in de garage; het ontbreken van maatschappelijk draagvlak.

U kunt de VVS zienswijze 2017 nalezen op onze website onder de menukeuze ‘Bezwaren’ of via deze link.

VVS spreekt in bij stadsdeel West

Op 9 mei heeft de VVS ingesproken bij stadsdeel West dat een advies over dit 2e concept moet geven aan centrale stad.

Anne Eijsten hield een boeiend betoog tegen de bouw van parkeergarages anno 2017 en liet met behulp van beelden zien dat binnen niet al te lange tijd parkeergarages totaal overbodig zijn. Zie op onze website.

De bestuurscommissieleden zijn op de hoogte gesteld van onze bezwaren tegen het bestemmingsplan en de VVS hoopt dat zij deze bezwaren meenemen in hun eindadvies aan centrale stad.

 Vervolg

Op de informatieavond is aangekondigd dat de Raad 27 september een besluit zal nemen over:

 • Het beschikbaar stellen van een krediet om de bouw van de garage te financieren
 • Het 2e Conceptbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix.

Voorafgaande aan deze besluiten zal de VVS nog actievoeren.

Zet alvast in uw agenda:

In deze commissies worden de besluiten van 27 september voorbereid. Daarom moeten we ook bij deze commissies inspreken en massaal aanwezig zijn en protesteren.

Laat ons s.v.p. weten of en hoe u actie wilt voeren.

Wilt u een affiche voor de ramen?

Wilt u hand- en spandiensten verrichten ter voorbereiding van acties?

Wilt u ook inspreken in de Gemeenteraad?

Stuur een mail aan vrienden.singelgracht@gmail.com

Met strijdbare groet,
Bestuur VVS
Paula Leideritz, Anne Eijsten, Henriette Penris, Peter Denissen