Inspraak mobiliteitsaanpak Amsterdam

Gebruik onderstaande tekst om zo spoedig mogelijk uw eigen zienswijze te mailen. Maandag 21 januari is de laatste dag dat dat kan.
Stuur uw zienswijze per e-mail naar inspraak@ivv.amsterdam.nl onder vermelding van “Inspraak Mobiliteitsaanpak Amsterdam”.
Zie: http://www.amsterdam.nl/parkeren-verkeer/mobiliteitsaanpak/mobiliteitsaanpak/


Amsterdam datum 20-01-2013

 AANTEKENEN MET ONTVANGSTBEVESTIGING

Aan: Het dagelijks bestuur van Amsterdam

t.a.v. portefeuillehouder Wiebes

p/a inspraak@ivv.amsterdam.nl

Betreft: Zienswijze MobiliteitsAanpak Amsterdam

Ondergetekende,

Achternaam, Voornaam (vul in)
Geboren op (vul in)
Wonende (vul in)
Postcode, Plaats (vul in)

maakt ernstig bezwaar tegen de voorgenomen bouw van de parkeergarage Singelgracht, zoals verwoord in de MAA.

De eigen auto in Amsterdam is qua gebruik en efficiëntie over zijn hoogtepunt heen.

Geachte heer Wiebes,

Met toenemend leesplezier heb ik kennis genomen van uw Mobiliteitsaanpak Amsterdam (MAA). De MAA is realistisch, fris en bouwt niet (alleen maar) voort op eerdere aannames, maar kijkt naar de resultaten van recent en relevant onderzoek en maakt trends duidelijk met cijfers. U onderzoekt de ontwikkelingen in de mobiliteit (zoals de explosie van scootergebruik) en u kijkt hoe de overheid daarbij kan stimuleren, bijsturen en terugdringen. Daarbij heeft u de intentie om het eigen beleid voortdurend te monitoren om te kunnen inhaken op economische, politieke en sociale ontwikkelingen.

Atypisch voor de kwaliteit van de MAA vind ik het handhaven van de plannen voor de bouw van twee onderwater parkeergarages (in de Boerenwetering en in de Singelgracht). De tijd dat er enorme investeringen (60+ miljoen!) werden gedaan ten behoeve van de auto is voorbij. Het op die wijze faciliteren van autoBEZIT is een idee uit de vorige eeuw, dat niet past in het huidig bestel. Bovendien zijn dergelijke grootschalige parkeergarages een peperdure verplaatsing van het probleem. Niet alleen de autobezitter gaat meer betalen voor een parkeerplaats, de hele gemeenschap betaalt mee. De cijfers tonen nu al aan dat bewonersgarages tot in lengte van jaren onrendabel zijn.

Om die reden maak ik bezwaar tegen de voorgenomen bouw van de parkeergarages Boerenwetering en Singelgracht. In dit bezwaarschrift stel ik dat het niet het juiste moment is om een dergelijk infrastructureel project te starten. Wacht er in ieder geval mee totdat duidelijk is dat het niet anders kan.

Autogebruik niet in overeenstemming met autobezit

Zoals u in de MAA constateert, is het autoGEBRUIK binnen de stad verminderd. Het autoBEZIT is niet langer in overeenstemming met het autoGEBRUIK. Slechts een deel van de bewoners gebruikt de eigen auto intensief, bijvoorbeeld voor woon- werkverkeer. Veel auto’s (ook de mijne) staan een groot deel van de week stil. Diverse mensen in mijn omgeving twijfelen steeds meer over het ‘houden van de auto’.

Autodelen is in opkomst. Vanwege het zuinig omgaan met de openbare ruimte is dat een trend die de overheid moet stimuleren! Autobezitters moeten wel worden verleid om de eigen auto op te geven. Het zou een groter publiek aanspreken als het aanbod van auto’s gevarieerder zou zijn; met name in het hogere segment. Niet in iedereen wil gezien worden in een koekblik, vol met reclame voor de aanbieder.

De verleiding kan beginnen bij nieuwe buurtbewoners. Een rekensom leert dat er bijvoorbeeld in onze wijk, de Frederik Hendrik en Hugo de Grootbuurt, per maand een natuurlijk verloop is van 14 parkeervergunningen (99 wachtenden, wachttijd 7 maanden). Als we 440 wachtenden in de komende 32 maanden als alternatief voor een parkeervergunning een ‘autodeel voucher’ van €15.000 aanbieden en tegelijkertijd 40 extra autodeelauto’s plaatsen, zouden we zomaar 400 lege parkeerplaatsen kunnen creëren. Exact hetzelfde resultaat dat het Stadsdeel wil bereiken met de bouw van de Singelgrachtgarage.

Dit zou Stadsdeel West € 6,6 miljoen kosten; een fractie van geplande beginkosten van de parkeergarage (en dan hebben we het nog niet over de   € 400.000 per jaar bespaarde exploitatiekosten). Deze rekensom zouden we ook voor Stadsdeel Centrum kunnen maken …..

Kortom! Benut de komende jaren de parkeercapaciteit in bestaande (gemeentelijke en commerciële) garages, stimuleer autodelen en monitor ontwikkelingen die van invloed zijn op de mobiliteit. En tolereer vooral geen geldverslindende onomkeerbare ingrepen in het stadslandschap, die later overbodig blijken te zijn.

(vul in naam en adres)