Auto steeds minder populair onder jongeren
Door: Sander Heijne − 24/11/12, 09:29

Jongeren rijden steeds minder auto. Door de opkomst van internet en de toenemende verstedelijking verliest de auto zijn aantrekkingskracht op met name jonge mannen. Het totaal aantal kilometers dat Nederlandse automobilisten afleggen neemt nog wel licht toe. Die stijging komt geheel op het conto van veertigplussers.

Dit blijkt uit de Mobiliteitsbalans 2012 van het Kennisinstituut Mobiliteitsbeleid. ‘Deze trend is al enige jaren geleden gesignaleerd in Duitsland en de Verenigde Staten en nu dus ook in Nederland’, zegt hoogleraar Transport en Infrastructuur Ben Immers die het onderzoek volgende week in Parijs presenteert tijdens een internationaal forum over mobiliteit.

In de hele westerse wereld laten jongeren de auto vaker staan. De daling van het autogebruik door jongeren was niet voorspeld door de gangbare verkeersmodellen. Die gingen, en gaan, er vooralsnog vanuit dat de huidige generatie jongeren afhankelijk van inkomen en opleidingsniveau, hetzelfde rijgedrag zou vertonen als hun vaders en grootvaders.

Lees meer op de site van de Volkskrant:
Auto-steeds-minder-populair-onder-jongeren

Dag vrienden,

Het kan u niet ontgaan zijn dat het speelveld van de VVS opnieuw vergroot is. Was het eerst het referendum dat verplaats werd van het kleine Westerpark naar 4 stadsdelen. De Singelgrachtgarage Marnix is nu niet meer een project van stadsdeel West, maar maakt een geïntegreerd onderdeel uit van een totaal visie en programma van de Gemeente Amsterdam met als motor wethouder Wiebes (VVD)

Het Mobiliteitsplan Amsterdam (MAA) is een overkoepelend beleidsstuk van de Gemeente Amsterdam die de samenhang tussen deelonderwerpen van de stad laat zien. Achtergrond van dit beleidsplan is de groei van Amsterdam als metropoolregio met meer bewoners, meer bezoekers, meer toerisme en dus meer mobiliteit..
De Gemeente wil via het mobiliteitsbeleid de stad aantrekkelijker maken met een mooiere openbare ruimte voor de voetganger, meer ruimte voor de fiets en een beter en sneller openbaar vervoer. De openbare ruimte, de luchtkwaliteit en de parkeerdruk worden aangepakt via het Parkeerplan Amsterdam.

Er ligt een deelplan klaar voor omvangrijke investeringen in fietsparkeerplekken en – brede fietspaden (meerjarenjarenplan fiets). De nota regionaal OV als impuls voor de Metropoolregio Amsterdam beschrijft de stroomlijning en uitbreiding van het openbaar vervoer. De publieksversie van het Parkeerplan Amsterdam hebben jullie vorige keer ontvangen.

Via bijvoorbeeld inspraakprocedures wil het stadsbestuur weten wat u belangrijk vindt, wat anders zou moeten en hoe we uiteindelijk het beste ons gezamenlijke doel kunnen bereiken: Amsterdam ook in de toekomst aantrekkelijk en bereikbaar houden, aldus Wiebes.

De Mobiliteitsaanpak Amsterdam (MAA) is vastgesteld door het college van B en W en wordt vanaf 27 november vrijgegeven voor inspraak.
De informatiebijeenkomst vindt plaats in de Bazel, Vijzelstraat 32 en duurt van 18.00 tot 21.00 uur. U kunt de MAA hier downloaden.
U kunt zich hieronder aanmelden voor de informatiebijeenkomst Mobiliteitsaanpak op 27 november a.s. via dit aanmeldingsformulier


Dirk de Jager en stadsdeel West

25 september ging het kredietbesluit Singelgrachtgarage niet door. Op vragen van de VVD naar een nieuwe planning heeft de portefeuillehouder geantwoord. De brief staat op onze website.

Inzet was een extra check van het parkeerfonds West en de meerjaren ontwikkeling hiervan.

Half november zou deze check klaar moeten zijn. Eind november zou het DB over de uitkomsten kunnen spreken en vervolgens komt een en ander begin december in de raadsvergadering. De raadsvergadering daarna kan besloten worden over het kredietbesluit.

De VVS volgt de ontwikkelingen op de voet, maar we hebben nog niets gehoord van het resultaat. Wel hebben we de politieke avonden West op 4 en 11 december ingeboekt, maar of het dan besproken wordt blijkt niet uit de agenda’s ( te vinden via http://west.notudoc.nl/cgi-bin/calendar.cgi)

Al het leeswerk bij elkaar:
inspraaknotitie_parkeerverordening_nov2012.pdf
vaststellingnotafiets.pdf
notamobiliteitsaanpak.pdf
ov-visie2010-2030.pdf
29102012_nvu-vijzelgrachtgarage-c19_vastgesteld_door_db_16_oktober_2012_docx.pdf
technischetoelichtingparkeerplan.pdf

Antwoorden Dirk de Jager op VVD vragen

In bijgaande PDF kunnen jullie de antwoorden van de verantwoordelijk wethouder Dirk de Jager lezen op de vragen die de VVD fractie heeft gesteld naar aanleiding van het uitstel op het kredietbesluit.

Naast vragen over de redenen van uitsetel en de ontwikkelingen, geeft de heer De Jager ook een nieuwe planning door, waarbij hij de volgende planning aangeeft:

  • 15 november – afronding nieuwe financiële check.
  • Eind november – het Dagelijks Bestuur bespreekt de uitkomsten van de check.
  • Begin december – de raad bespreekt de uitkomsten van de check.
  • Eerst volgende raadsvergadering wordt het kredietbesluit aan de raad voorgelegd – er zijn nog Politieke Avonden op dinsdag 4 en 11 december!

Lees in dit PDF-document alle VVD vragen en de antwoorden van Dirk de Jager.

Parkeren in crisistijd – hoe experts er over denken

In dit artikel uit “Stedenbouw & Architectuur” van begin dit jaar, komen diverse experts aan het woord die hun mening geven over parkeren in crisistijd. Deze experts halen een aantal zaken aan om het parkeren en parkeerproblemen aan te pakken door zoveel mogelijk gebruik te maken van bestaande middelen en infrastructuur. Diverse experts geven ook aan dat ondergrondse parkeergarages per definitie niet rendabel zijn.

Parkeren in crisistijd vraagt om innovatieve oplossingen, waarbij beter en efficienter gebruik gemaakt wordt van de bestaande infrastructuur en die daarmee vele malen goedkoper zijn.

Lees het hele artikel van Stedenbouw & Architectuur.

Blog PVDA Raadslid – Marnix-garage ‘ja’, maar niet zonder meer

In de blogpost – zie link hieronder – van PVDA Raadslid in het Centrum Joop Lahaise, wordt de mening van de PVDA ten aanzien van de Singelgrachtgarage verwoord. De PVDA is nog steeds vóór de garage, maar in tegenstelling tot een tijd terug, worden er nu al meer voorwaarden gesteld. Voorwaarden die de Vereniging Vrienden van de Singelgracht hebben geëist. Begrijp ons niet verkeerd: de VVS is nog steeds tégen de bouw van de Singelgrachtgarage – om diverse redenen-, maar wij vonden het nodig de die-hard voorstanders in ieder geval een minimaal pakket van eisen voor te leggen!

Het lijkt er nu op dat die-hard voorstander PVDA een groot deel van deze voorwaarden heeft overgenomen.

Lees de blog van Joop Lahaise.

Lees hier de brief van de VVS die enige tijd geleden naar de diverse raadsleden in Centrum en West is gegaan.

Ook Stadsdeel Zuid heeft blijkbaar geld teveel

Solidariteitsoproep!

Petitieflyer BoerenweteringStadsdeel Zuid heeft ook plannen voor een ondergrondse garage, onder het water: de Boerenweteringgarage. Deze garage kost maar liefst 40 miljoen euro voor 400 plekken (omgerekend naar parkeerplek is de Singelgrachtgarage dan nog goedkoop!). Blijkbaar heeft ook Stadsdeel Zuid geld teveel in deze tijd van de ergste economische crisis sinds decennia.

Zoals wij vaker hebben gezegd, is de vereniging niet tegen kleinschalige, ondergrondse garages maar wel tegen megagarages die de openbare ruimte verpesten en die ook nog eens een (op één plaats geconcentreerde) verkeersaantrekkende werking hebben, met bijbehorende consequenties voor onder andere verkeersveiligheid en luchtkwaliteit. Tevens vinden wij dat de kosten voor de Singelgrachtgarage – en ook voor de Boerenwetering – buiten proporties hoog zijn. Er moeten andere, minder dure oplossingen te bedenken zijn!

Steun de bewoners rond de Boerenwetering in hun strijd tegen deze dure parkeergarage en onderteken de petitie op: stopplanzuid.petities.nl. Of download de flyer in PDF format en stuur deze naar het adres die op de flyer staat.