Besluit wel of niet bouwen van parkeergarages valt in 2010

PAROOL donderdag 3 juli 2009. ”Stadsdeel Centrum en stadsdeel Westerpark hebben niet besloten dat de ondergrondse parkeergarages gebouwd mogen worden, zoals Het Parool afgelopen week berichtte.
Wel hebben ze het dagelijks bestuur van de stadsdelen toestemming gegeven om door te gaan met haalbaarheidsonderzoeken. 

De gang van zaken was in de stadsdelen Westerpark en Centrum beduidend anders. 

Stadsdeel Westerpark heeft dinsdag 23 juni na een uitvoerig debat met volle publieke tribune groen licht gegeven voor verdere onderzoeken naar de haalbaarheid van alleen de Singelgrachtgarage Marnix. 

Er waren, ook naar aanleiding van vele honderden inspraakreacties en zienswijzen uit de buurt, kritische geluiden te horen van de raadsleden van alle politieke partijen. Men vond dat het dagelijks bestuur er tot op heden niet in is geslaagd voldoende aan te tonen dat er draagvlak is voor een garage en tevens waren de vage garanties betreffende de beheersing van de bouwrisico’s, de luchtkwaliteit, de verkeerscirculatie en het beschermen van monumentale bomen in het plangebied verre van overtuigend. De fracties van alle partijen in Westerpark hebben dan ook voor twee moties gestemd die strengere grenzen stellen waarbinnen bouw van deze parkeergarage eventueel mogelijk is. Eigenlijk kreeg wethouder de Jager een dikke onvoldoende en moet hij in januari 2010 met beter materiaal aankomen dan nu. Ook de kosten van de bouw moeten veel beter doorgerekend en onderbouwd worden. 

Stadsdeel Centrum besloot donderdag 25 juni om vijf voor twaalf in 7 (zeven!) minuten over zowel de voortgang van de haalbaarheidsonderzoeken Oosterdokgarage, Singelgrachtgarage en Exploitatie Parkeergarages. De publiekstribune was toen allang leeg.

Zoals gezegd valt voor de Singelgrachtgarage Marnix pas in januari 2010 het go/ no go besluit. Dat is het moment waarop de stadsdelen – ieder afzonderlijk- besluiten of de parkeergarage gebouwd of niet gebouwd mag worden. Buurtbewoners zullen alles in het werk stellen om de megagarage tegen te houden.” – Vrienden van de Singelgracht

Vereniging Vrienden van de Singelgracht opgericht

Wij willen geen ondergrondse parkeergarage in de Singelgracht.
De Inspraakavonden hebben duidelijk gemaakt dat er zwaarwegende argumenten zijn om de bouw van deze megagarage tegen te houden.

Daarom hebben wij – een groep bewoners rond de Singelgracht bij de Nassaukade / Marnixkade – de Vereniging van Vrienden van de Singelgracht(zone) opgericht. Zie verder onder de Vrienden van de Singelgracht .

Voor vragen of informatie kunt mailen naar vrienden.singelgracht@gmail.com.