Nieuwsbrief VVS 8 juni 2017

Dag Vrienden,

We informeren u over enkele door ons ondernomen stappen:

Gesprek met het projectteam centrale stad 12 mei.

Naar aanleiding van de informatieavond concept bestemmingsplan Singelgrachtgarage heeft de VVS 28 april een brief geschreven naar het projectteam. Wij maakten bij voorbaat bezwaar tegen de afwijkingen van  het 1e conceptbestemmingsplan:

 • De keuze voor de brede variant ( van wal tot wal) van de garage in plaats van de smalle variant (6,5 meter vanuit de kroon van bomen).
 • Er zat een verkeerde tekening van de bomen in het 2e concept. Hooguit 7 bomen zouden gekapt worden en alle overige bomen waren verplantbaar. Zie onze website voor de laatste ons bekende tekening van de bomen van mei 2014.
 • De keuze voor dubbelgebruik van de garage door bezoekers tegen alle afspraken in.

U kunt de brief nalezen op onze site onder de menukeuze ‘Bezwaren’ of via deze link.

Door de meivakantie vond het gesprek met het projectteam pas plaats op 11 mei.

 Resultaat: Uitgangspunt van het projectteam: zoveel mogelijk bomen moeten behouden blijven.

 • Door de ‘wokkel-vormige’ ingang naar de garage te veranderen en iets te verleggen, kunnen opnieuw twee bomen gespaard worden aan de kade van de Singelgracht ter hoogte van de Zaagpoortbrug. Zie oude en nieuwe bomenkaart op onze website onder de menu keuze: Bezwaren of via deze link.
 • Een gezonde monumentale boom langs het FH-park blijft nu ook behouden. Een minder gezonde monumentale boom moet nu het lootje leggen.
 • De twee bomen die weg moesten vanwege de aanvoer van materiaal bij de Raampoortbrug staan nu in principe ook groen op de kaart. De aannemer moet maar een andere wijze van vervoer aanbieden bijvoorbeeld over water.
 • Grote snoei van bomen vanwege damwanden is niet aan de orde. De brede variant staat er enkel om de aannemers te verleiden met innovatieve ontwerpen te komen.
 • In de beantwoording van de zienswijzen en bij het aanpassen van het ontwerp naar het definitieve bestemmingsplan zal de correcte tekening van de bomen meegenomen worden.
 • Dubbelgebruik: gaat het projectteam uitzoeken. Geld speelt hierbij een grote rol

 Het bestuur van de VVS merkt op dat de toegankelijkheid, openheid en betrokkenheid van dit gemeentelijke projectteam een verademing is vergeleken met ….. het projectteam van stadsdeel West.

Indienen zienswijzen

Wij weten dat velen schriftelijk een zienswijze hebben ingediend. Ook de VVS heeft dit gedaan.

Onze bezwaren zijn gericht tegen: oud denken en de ontwikkeling van de parkeervraag; dubbelgebruik door bezoekers;  het water en beschermd stadsgezicht (tegen het volgooien van de Singelgracht met extra boten en uitbreiding van de jachthaven);  de luchtkwaliteit bij en in het Frederik Hendrikplantsoen waar de ingang van de garage komt;  de verkeersveiligheid en veiligheid van fietsers; het ontbreken van fietsvoorzieningen in de garage; het ontbreken van maatschappelijk draagvlak.

U kunt de VVS zienswijze 2017 nalezen op onze website onder de menukeuze ‘Bezwaren’ of via deze link.

VVS spreekt in bij stadsdeel West

Op 9 mei heeft de VVS ingesproken bij stadsdeel West dat een advies over dit 2e concept moet geven aan centrale stad.

Anne Eijsten hield een boeiend betoog tegen de bouw van parkeergarages anno 2017 en liet met behulp van beelden zien dat binnen niet al te lange tijd parkeergarages totaal overbodig zijn. Zie op onze website.

De bestuurscommissieleden zijn op de hoogte gesteld van onze bezwaren tegen het bestemmingsplan en de VVS hoopt dat zij deze bezwaren meenemen in hun eindadvies aan centrale stad.

 Vervolg

Op de informatieavond is aangekondigd dat de Raad 27 september een besluit zal nemen over:

 • Het beschikbaar stellen van een krediet om de bouw van de garage te financieren
 • Het 2e Conceptbestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix.

Voorafgaande aan deze besluiten zal de VVS nog actievoeren.

Zet alvast in uw agenda:

In deze commissies worden de besluiten van 27 september voorbereid. Daarom moeten we ook bij deze commissies inspreken en massaal aanwezig zijn en protesteren.

Laat ons s.v.p. weten of en hoe u actie wilt voeren.

Wilt u een affiche voor de ramen?

Wilt u hand- en spandiensten verrichten ter voorbereiding van acties?

Wilt u ook inspreken in de Gemeenteraad?

Stuur een mail aan vrienden.singelgracht@gmail.com

Met strijdbare groet,
Bestuur VVS
Paula Leideritz, Anne Eijsten, Henriette Penris, Peter Denissen

Dinsdagavond 9 mei 2017 – 19:30 – Bos en Lommerplein 250. Komt allen!

Dinsdagavond 9 mei 2017 zullen de Vrienden van de Singelgracht inspreken, in de ruimte voor inspraak van burgers‘ van de Bestuurscommissie West. Zoals u van ons gewend bent zullen we de mening van vele buurtbewoners verwoorden.

Komt allen om ons (weer) te steunen.

Dinsdagavond 9 mei 2017 – 19:30 
Grote zaal
Bos en Lommerplein 250
1055 EK Amsterdam

De presentatie:

inspraak_img.png

Dinsdag 18 april 2017 informatieavond in het Cartesius Lyceum

Beste buurtbewoners,

Vanaf 6 april ligt het tweede ontwerp bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix ter inzage. Dat betekent dat we weer ‘aan de bak’ moeten!

Komt allen op dinsdag 18 april naar het Cartesius Lyceum voor de informatieavond van de Gemeente.

Het projectteam van de Singelgrachtgarage Marnix is aanwezig om het nieuwe ontwerp bestemmingsplan toe te lichten. De avond start om 19:00 met een plenaire toelichting, aansluitend is er een ‘informatiemarkt’.

 • Datum: dinsdag 18 april 2017
 • Tijd: van 19:00  tot 21:00 uur
 • Locatie: Cartesius Lyceum, Frederik Hendrikplantsoen 7A, Amsterdam

In 2014 heeft er reeds een ontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegen. De toen door ons allen ingebrachte zienswijzen zijn afgewogen en al dan niet meegenomen in het huidige ontwerp bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix. Ook op het huidige bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix kunnen we (opnieuw) zienswijzen indienen.

Onze mening telt nog steeds!

Kom naar het Cartesius voor informatie en inspiratie.

Er zijn veel nieuwe mensen in de buurt komen wonen. Stuur de link van deze website door aan nieuwe buren en moedig ze aan lid te worden van de VVS. Met meer staan we immers sterker.

Graag tot dinsdag,
Bestuur van de Vrienden van de Singelgracht

Belangrijke links:

 

Weer relevant: onze zienswijze van maart ’14

Zienswijze Stichting Vrienden Van de Singelgracht 31 maart 2014

zienswijze Vrienden van de Singelgracht 31 mrt 2014

‘Burgemeester betwijfelt nut Singelgrachtgarage’

We citeren de Westkrant: ‘Burgemeester betwijfelt nut Singelgrachtgarage’ (14-02-2015)

De brief die leden van de VVS aan de burgemeester heeft overhandigd2015-10-Brief van der Laan7

Onduidelijkheden over financieringen Singelgrachtgarage

Op woensdag 10 december vond in de raadsvergadering van de commissie Wonen een heftige discussie plaats tussen wethouder Laurens Ivens (Bouwen en Wonen – SP) en de woordvoerders van PvdA, CDA en GroenLinks. Aanleiding was de voordracht voor de collegevergadering van 18 december om niet € 20 miljoen uit het mobiliteitsfonds te halen voor wijkverbetering en –vernieuwing, maar € 16 miljoen. Dat was tot ieders verrassing en verbijstering in de commissie opeens toereikend. Volgens de toelichting van Laurens Ivens zou op die manier voor het Mobiliteitsfonds een sluitende meerjarenbegroting mogelijk zijn.

In een een artikel in Het Parool van 11 december (PDF) wordt gesuggereerd dat er speculaties in de politieke wandelgangen rondgaan, dat wethouder Pieter Litjens  (Verkeer & Vervoer – waaronder de parkeergarages vallen – VVD) deze € 4 miljoen nodig heeft om de financiering van de Singelgrachtgarage mogelijk te maken. Wethouders Ivens en Litjens zijn gevraagd voor de gemeenteraadsvergadering van volgende week, om met een onderbouwde toelichting te komen op deze verandering in de reeds aangenomen begrotingen.

Op 14 december is onderstaande reactie van de SP gekomen op de vraag vanuit de Vrienden van de Singelgracht:

Geachte vrienden van de Singelgracht,

De suggestie van Het Parool dat vier van de twintig miljoen van de wijkaanpak van onze wethouder Laurens Ivens worden overgeheveld naar het mobiliteitsfonds om de Singelgrachtgarage mogelijk te maken is een verzinsel. De vier miljoen is nodig voor de Spaarndammertunnel. De SP is en blijft tegenstander van aanleg van de garage. Er zijn geen deals over gesloten, niet bij de coalitie-onderhandelingen en ook niet erna. Eerlijkheid gebiedt mij wel te zeggen dat dit niet betekent dat wij aanleg van de garage zonder meer kunnen tegenhouden, maar wij blijven ons daarvoor inzetten.

Vriendelijke groeten,

Daniël Peters
Fractievoorzitter SP Amsterdam

De SP is dus nog steeds tegen de bouw van de Singelgrachtgarage, net als wij.

Bestemmingsplanprocedure tijdelijk stilgelegd

Reactie aan alle indieners van zienswijzen op het bestemmingsplan Singelgrachtgarage Marnix over het tijdelijk stilleggen van de bestemmingsplanprocedure: Brief van de projectmanager van Singelgrachtgarage Marnix aan indieners zienswijze Singelgracht

Zie ook het artikel in Het Parool: Bouw Singelgrachtgarage op de tocht